W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Dróg

Wersja strony w formacie XML
Kontakt:

Urszula Tyc, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Dróg należy prowadzenie spraw związanych z remontem
i utrzymaniem dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność miasta, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych, a w szczególności:
1) udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
5) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
6) koordynacja robót w zakresie remontu i budowy infrastruktury technicznej prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym dróg urządzonych,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką lub obsługą ruchu drogowego oraz reklam, na zajęcie pasa drogowego, na umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, obiektu budowlanego niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
8) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych,
9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11) koordynowanie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
13) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym, zamykanie dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów,
14) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
15) oznakowywanie ulic i placów tablicami z ich nazwami,
16) przygotowywanie i realizacja remontów dróg,
17) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
w następstwie utrzymania dróg,
18) przygotowywanie propozycji do budżetu miasta w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg,
19) przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod poszerzenie istniejących jezdni celem poprawienia bezpieczeństwa
i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycia gruntów Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
20) kontrola remontów bieżących i utrzymania dróg pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
21) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji drogowych
i kapitalnych remontów,
22) gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości (z wyłączeniem nabywania
i odszkodowań),
23) gospodarowanie mieniem komunalnym w części dotyczącej dróg wewnętrznych, wydzielonych geodezyjnie (użytek ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako „dr”) w ramach posiadanego prawa nieruchomości (z wyłączeniem nabywania
i odszkodowań),
24) na wniosek wydziału merytorycznego zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
25) koordynacja spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta.
26) przygotowywanie wniosków dotyczących usunięcia drzew i krzewów
w związków z zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez wydział w drogach publicznych i wewnętrznych oraz egzekwowanie zapisów umownych od wykonawcy robót odnośnie zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,
27) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych,
28) nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci oświetlenia ulicznego,
29) nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
30) prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,
31) współdziałanie z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie dokonywania okresowych przeglądów wałów przeciwpowodziowych,
32) koordynacja ”Akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem.

 

 Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Dróg

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane