W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrołęce w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru handlowego (VG Ns-Rej-H" 692) postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy z dnia 06 czerwca 1994 roku. Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.

Założycielem spółki jest miasto Ostrołęka.

Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


Przedmiot działalności Spółki
Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
 2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
 3. Odprowadzanie ścieków.
 4. Unieszkodliwianie odpadów.
 5. Usługi sanitarne i pokrewne.
 6. Wywóz śmieci i odpadów.
 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.
 8. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
 9. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, przemysłowych.
 10. Wykonywanie obiektów budowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych.
 11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
 12. Wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
 13. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
 14. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
 15. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi.
 16. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.
 17. Pozostały pasażerski transport lądowy.
 18. Badania i analizy techniczne.
 19. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 20. Badania i analizy techniczne,
 21. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych, sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i grzewczego,
 22. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła, materiałów budowlanych, sprzętu hydraulicznego i sanitarnego.

Organy Spółki
Prezes Spółki kieruje działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Posiada wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych jej organów.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczególnych jej obowiązków i uprawnień należy między innymi:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub strat.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
W siedzibie Spółki przy ul. Kurpiowskiej 21 w godzinach 7.00 - 15.00 kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie świadczonych usług.

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub emailem.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Zarząd spółki bez zbędnej zwłoki.
 3. Spółka zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Spółka udziela informacji o zakłóceniach zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych,
 2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka powinna powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed jej terminem,
 3. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum 7 dni przed nią,
 4. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, spółka powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując usługobiorcę o jego lokalizacji na tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie lub w inny sposób przyjęty zwyczajowo,
 5. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
  • braku wody na ujęciu,
  • zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
  • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów,
  • przerwą spowodowaną brakiem zasilania energetycznego.
 6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją odpowiednich władz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne:
Zgłaszanie awarii oraz zakłóceń w dopływie wody oraz odbiorze ścieków pod numerem telefonicznym 994 lub 029 760-32-61. Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500. Należność można również regulować przelewem na konto: Kredyt Bank S. A. Oddział w Ostrołęce 94 1500 1588 1215 8000 0191 0000

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

 1. Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 2. Podpisanie umowy z odbiorcą wody następuje po dokonaniu czynności związanych z odbiorem technicznym i sporządzeniu protokołu odbioru przyłącza.
 3. Umowy mogą być zawierane z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości lub z osobą, która z niej korzysta.
 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
 5. Spółka zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami na wniosek właściciela lub zarządcy w przypadkach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Umowy zawierane są na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadkach określonych ustawą, umową lub z ważnych przyczyn.
 7. Po upływie terminu wypowiedzenia Spółka zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.
 8. W przypadku zmiany właściciela lub zarządzającego nieruchomością następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą od momentu podpisania umowy z nowym odbiorcą lub zgłoszenia zmiany spółce.
 9. Korzystanie z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Sposób rozliczeń należności za dostarczoną wodę.

 1. Rozliczanie zużycia wody z odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat ilości dostarczanej wody.
 2. Taryfy opracowywane są przez spółkę i zatwierdzane przez Radę Miasta Ostrołęki na warunkach i w trybie określonym ustawą.
 3. Ilość zużytej wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu właściwego ministra.
 4. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza lub z okresu analogicznego roku poprzedniego, jeżeli jest korzystniejszy dla odbiorcy.
 5. Otrzymaną fakturę odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w umowie.
 6. Odbiorca wody ma prawo zgłoszenia reklamacji, która nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi, ewentualnie zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.
 7. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.
 8. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę wody w wyznaczonym terminie, Spółka po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nie uregulowania należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe - ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i odciąć dopływ wody.
 9. Wznowienie dostawy wody następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi oraz za czynności zamknięcia i otwarcia przyłącza.

Prowadzone w Spółce rejestry i ewidencje

 1. Rejestr wydawanych warunków technicznych podłączeń do miejskiej sieci wod.-kan.,
 2. Rejestr wydawanych zaświadczeń o możliwości podłączenia do sieci wod.-kan.,
 3. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej wod.-kan.,
 4. Rejestr odbiorców wody i dostawców ścieków,
 5. Rejestr montaży wodomierzy,
 6. Rejestr występujących awarii wod.-kan. w terenie działalności Spółki,
 7. Rejestr wyników analiz wody.

Kierownictwo
 • Rafał Lis
  Prezes Zarządu
 • Kazimierz Łoniewski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej-przedstawiciel Miasta
 • Bogusław Bernard Mierzejewski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-przedstawiciel Miasta
 • Katarzyna Nowak
  Członek Rady Nadzorczej-przedstawiciel Miasta
 • Jarosław Choromański
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników
 • Grzegorz Kruczyk
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

Kontakt:

Siedziba Spółki:
ul. Kurpiowska 21
07 – 410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 32 61 do 63
Fax: +48 (29) 760 32 61 do 63
E–mail: sekretariat@opwik.pl

http://www.opwik.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane