W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XIII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
  1. przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
  2. debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki.
  3. podjęcie uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.,
  3. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym  Miasta Ostrołęki za rok 2018,
  4. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
  5. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  6. rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  7. dyskusja,
  8. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
  1. przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
  3. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  4. rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo –Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania Statutu,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  1. wystąpienie sprawozdawcy klubu radnych,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy klubu radnych,
  2. opinia Komisji:
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 21. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta ostrołęki w 2018 roku,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 22. Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 23. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018,
  1. wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 24. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.
 25. Oświadczenia radnych.
 26. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
  1. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.
 27. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.06.2019 r., godz. 17.15, sala 113 pkt 11, 12, 13,
  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 25.06.2019 r., godz. 17.00 sala 113 pkt 10, 17,
  • Budżetu i Finansów  w dniu 24.06.2019 r., godz. 16.15 sala 113 pkt 8, 14, 18, 19,
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 25.06.2019 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 9.

  Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 17.06.2019 r., godz. 17.15, OCK,
  • Sportu i Turystyki w dniu 18.06.2019 r., godz. 16.15, sala 113,
  • Oświaty w dniu 19.06.2019 r., godz. 16.15, sala 113.
   Przewodniczący Rady Miasta
      Ostrołęki
    
                                                                                         (-) Wojciech Zarzycki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane