Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 października 2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu XIII i XIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (dot. pana Andrzeja S.),
  1. wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019,
  2. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (dot. pani Barbary W.),
  1. wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019,
  2. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (dot. pani Elżbiety B.),
  1. wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019,
  2. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019,
  1. wystąpienie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019,
  2. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  4. dyskusja,
  5. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  6. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  7. ogłoszenie wyników,
  8. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. pani Agnieszki Nakielskiej),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. pana Andrzeja Nakielskiego),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. pani Grażyny Jońskiej-Czyż),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. pana Marka Mariana Czyż),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia Dnia Patrona Miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Rzekuń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Rzekuń,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 21. Rozpatrzenie informacji o podejmowanych działaniach w okresie dwóch lat tj. od stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 – 2016,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 września do 30 września 2015 roku.
 23. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 24. Oświadczenia radnych.  
 25. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 26. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Ostrołęki. Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrołęki
                 
(-)Jerzy Grabowski


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij