Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XIX sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 30 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu XVII i XVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016 – 2018”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2015
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym funkcjonującym na terenie miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki (dot. działek poł. przy ul. Pomian),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki (dot. terenu pomiędzy ulicami: Goworowska, Al. ks. Jerzego Popiełuszki i Rolna),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Niemena” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrołęki – rejon „Bemowo” dla części jednostki strukturalnej 6 ZL,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rewizyjnej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Oświaty,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji ora opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rewizyjnej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Oświaty,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji ora opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 listopada do 30 listopada 2015 roku.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 23. Oświadczenia radnych. 
 24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
  1. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki,
   • wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
   • rozpatrzenie sprawozdania komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki,
   • wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
   • rozpatrzenie sprawozdania komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały,
   c. przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki na I półrocze 2016 roku,
   d. sprawy inne.
 25. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

 • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 18.12.2015r., godz. 17.15, sala 113 (pkt. 5, 6, 7, 8),
 • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 21.12.2015r., godz. 16.15 (pkt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),
 • Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2015r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 16, 17, 18, 19, 20),

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

 • Samorządy Osiedlowe w dniu 15.12.2015r., godz. 14.00 sala 113,
 • Sportu i Turystyki w dniu 15.12.2015r., godz. 15.00 sala 113,
 • Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 18.12.2015r., godz. 15.00  sala 113,
 • Oświaty w dniu 18.12.2015r., godz. 16.15 sala 113,
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 29.12.2015r., godz. 16.15, sala 113.

 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrołęki
                 
(-)Jerzy Grabowski


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij