Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 23 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu XXV, XXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r.,
  3. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2015,
  4. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
  5. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  6. rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  7. dyskusja,
  8. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok,
  1. przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2015 rok,
  3. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  4. rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki".
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
   Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki.
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
   Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
   Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
   Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok,
  1. wniosek Komisji:
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosków komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ostrołęce za 2015 rok,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2015 roku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 17. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2015 rok,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 18. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2015,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
  od 1 maja do 31 maja 2016 roku.
 20. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 21. Oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 23. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

 • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów) w dniu 20.06.2016r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 7,8,9,10),
 • Budżetu i Finansów (wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska) w dniu 20.06.2016r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 11,12,13).

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

 • Samorządy Osiedlowe w dniu 13.06.2016r., godz. 16.15, sala 113,
 • Komisja Oświaty w dniu 14.06.2016r., godz. 16.15, sala 113,
 • Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 15.06.2016r., godz. 15.15, sala 113,
 • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 16.06.2016r., godz. 16.15, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Hallera 12,
 • Komisja Sportu i Turystyki w dniu 17.06.2016 r., godz. 14.00 w Parku Wodnym ul. Witosa 3,
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 22.06.2016r., godz. 16.15.


Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki

(-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij