Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XI sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 25 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu IX i X sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 r.,
  3. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym  Miasta Ostrołęki za rok 2014,
  4. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
  5. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  6. opinia Samorządów Osiedlowych,
  7. rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także opinii Samorządów Osiedlowych,
  8. dyskusja,
  9. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok,
  1. przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2014 rok,
  3. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  4. opinia Samorządów Osiedlowych,
  5. rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także opinii Samorządów Osiedlowych,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. opinia Samorządów Osiedlowych,
  4. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Oświaty,
   • Sportu i Turystyki,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2014 roku,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 15. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2014,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 16. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2013 – 2015, za rok 2014,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 17. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2014 rok,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ostrołęce za 2014 rok,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 19. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Ostrołęce w 2014 roku,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie sprawozdania.
 20. Rozpatrzenie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, za lata 2013 – 2014,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2015 roku.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 23. Oświadczenia radnych.  
 24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 25. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Przewodniczący Rady Miasta

Ostrołęki

(-) Jerzy Grabowski


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij