W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki
dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Informuję, że z końcem 2023r. upływa kadencja ławników sądowych.
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani przez Radę Miasta Ostrołęki na czteroletnią kadencję 2024 – 2027:

1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce: 40 ławników:

-  do orzekania w Wydziale Cywilnym – 28 ławników;
-  do orzekania w Wydziale Karnym – 12 ławników;

2.  do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 13 ławników :

-  do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 6 ławników;
-  do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 7 ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników powoływany jest zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r., Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.   

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem     przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Zgłoszenie kandydata
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: 

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Ostrołęki.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika, do której dołącza się następujące dokumenty:
1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w ppkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. (art.162 §7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta, w Biurze Rady Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce pokój Nr 104 oraz na stronie internetowej Miasta Ostrołęki https://www.ostroleka.pl/  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow  (w wyszukiwarce należy wpisać – karta zgłoszenia na ławnika).

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 29 765 42 80.

Karty zgłoszenia przyjmowane będą od 12 do 30 czerwca 2023r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, pokój nr 104 w dniach: 

- poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00,
- wtorek od godz. 8.00 – 17.00,
- środa od godz. 8.00 – 16.00,
- czwartek od godz. 8.00 – 16.00,
- piątek od godz. 8.00 – 15.00.

UWAGA

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przewodniczący
Rady Miasta Ostrołęki
(-) Wojciech Zarzycki

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane