W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu


Miasto Ostrołęka działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 PRIORYTET VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

I. Cel partnerstwa:

Wspólne opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych ze zwiększeniem zdolności 
do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego w branży: elektronik, programista, teleinformatyk i informatyk.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym: 

a. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, a także praktyki zawodowe dla uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie, tj. elektronik, programista, teleinformatyk i informatyk; 

b. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych;

e. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f. tworzenie klas patronackich.

 

2. Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy, w tym w zakresie zawodów przyszłości, zielonej
gospodarki czy Przemysłu 4.0 zwłaszcza w szkołach o najniższych wynikach
edukacyjnych w szczególności obejmujące:

a. realizację w szkołach projektów edukacyjnych;

b. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d. wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e. tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f. organizację kół zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie.

4. Wyposażenie pracowni, w których prowadzone są zajęcia praktyczne, jako element projektu.

 

III. Zakres zadań partnerstwa:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Partner wiodący zawrze umowę partnerską z wyłonionym partnerem, której zakres został wskazany w art. 39, ust. 9 ww. Ustawy.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

 

1.      Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu. 

2.      Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie.

3.      Partner będzie odpowiedziany za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.      Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

5.      Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

6.      Partner powinien posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

7.      Stroną porozumienia ani umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.                               

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami edukacyjnymi w szkolnictwie zawodowym w branżach: elektronik, programista, teleinformatyk i informatyk.
Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia z szacunkowym kosztem realizacji projektu przez kandydata podanym z możliwą dokładnością;
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi;
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)
Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V);
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w szczególności działalności związanej z usługami edukacyjnymi w szkolnictwie zawodowym w branżach: elektronik, programista, teleinformatyk i informatyk - max. 30 pkt
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. II - max. 30 pkt
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach - max. 30 pkt
5.      Zgodność działania Partnera z celami projektu i partnerstwa - max 10 pkt

 

 

VII. Termin i forma składania zgłoszeń

Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie – nie później niż do dnia 28 września 2023 r. do godz. 11.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjne) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu” w siedzibie Urzędu Miasta pod adresem: Urząd Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: um@um.ostroleka.pl
VIII. Informacje dodatkowe

      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

FORMULARZ 
Nazwa instytucji/organizacji:
 
Adres:
 
NIP:
 
Numer KRS:
 
tel.:
 
e-mail:
 
Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):
 
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami edukacyjnymi w szkolnictwie zawodowym w branżach: elektronik, programista, teleinformatyk i informatyk.
 
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. II ogłoszenia o naborze partnera.
 
Zgodność działania Partnera z celami projektu i partnerstwa:
 
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 
Data:
Podpis i pieczęć:
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane