W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Miasto Ostrołęka działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 PRIORYTET VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

I. CEL KONKURSU 1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu jako Partnera w celu wspólnego opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań określonych w regulaminie wyboru projektów nr FEMA.07.02-IP.01-012/24. 2. Planowany projekt będzie realizowany dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce. 3. Otwarty nabór ofert ogłaszany jest na podstawie: a) art. 39 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U z 2022 r. poz.1079, ze zm.). b) wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. 4. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w Partnerstwie zgodnie z przyjętymi przepisami prawa krajowego i unijnego, zasadami regulaminu naboru projektów, przepisami oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

II. DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU 1. Planowany projekt ma na celu wsparcie Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisław Staszica w Ostrołęce, realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego, jej uczniów i nauczycieli w ramach kompleksowych programów podnoszących jakość kształcenia. W ramach projektu planuje się realizację zadań mających na celu bezpośrednie wsparcie nauczycieli oraz uczniów, poprzez działania związane min z: • rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej; • wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych; • dodatkowymi zajęciami edukacyjno – wyrównawczymi w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych; • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania; • doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczać stereotypy związane z płcią i wspierać promowanie przedmiotów STEM • wyposażeniem pracowni przedmiotowych jako uzupełniający element projektu. oraz inne zgodnie z regulaminem naboru. 2. Szczegółowy zakres zadań zostanie zaplanowany zgodnie z potrzebami szkoły oraz regulaminem projektu dostępnym pod adresem: https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/7-2-wzmocnienie-kompetencji-uczniow-nr-fema-07-02-ip-01-012-24-dla-regionu-mazowieckiego-regionalnego-rmr/ 3. Zgodnie z regulaminem naboru, projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia projektu od I kwartału 2025 roku.

III. ZAKRES PARTNERSTWA

1. Szczegółowy zakres działań i opis zadań w ramach partnerstwa, będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. 2. Wsparciem planuje się objąć uczniów i uczennice oraz nauczycielki i nauczycieli ze szkoły uczestniczącej w planowanym projekcie, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka. 3. Uczestnikami Projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą wolę udziału w Projekcie, stając się uczestnikami w myśl definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 4. Partnerem wiodącym projektu - Wnioskodawcą będzie Miasto Ostrołęka zwane w dalszej części „Liderem”. Lider Miasto Ostrołęka będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników do Projektu. 5. Lider i Partner będą zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie. 6. Lider będzie odpowiadać min. za zarządzanie Projektem, w tym monitoring realizacji zadań i sprawozdawczość oraz harmonogram płatności, jak też za koordynowanie współpracy pomiędzy partnerami, organizację i realizację części form wsparcia dla uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki oraz ewaluację Projektu. 7. Partner będzie współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnym m.in. za realizację przypisanych zadań, sprawozdawczość w zakresie zrealizowanych działań oraz ewaluację Projektu. 8. Szczegółowy podział zadań oraz zakres obowiązków Partnera i Lidera zostanie dookreślony na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w umowie partnerskiej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W NABORZE 1.

Partnerem może zostać podmiot posiadający siedzibę i działający na terytorium Polski (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na dzień ogłoszenia konkursu), właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs i który jest podmiotem innym niż wymienione w art. 4 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z ogłoszonym regulaminem naboru nr FEMA.07.02-IP.01-012/24. 2. Ofertę może złożyć podmiot, który ma zarejestrowaną działalność i prowadzi nieprzerwanie działalność zgodną z celem partnerstwa i projektu. 3. Ofertę może złożyć podmiot, który nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1745). 4. Ofertę może złożyć podmiot, który nie jest powiązany z ogłaszającym konkurs na Partnera w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 5. Ofertę może złożyć podmiot, który nie podlega wykluczeniom o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659, ze zm.), które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne, w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 6. Ofertę może złożyć podmiot, który nie podlega wykluczeniom z powodu podjęcia jakichkolwiek działań dyskryminujących sprzecznych z zasadami o których mowa w art. 9 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.UE.L.2021.231.159). . 7. Ofertę może złożyć podmiot, który posiada wiedzę, zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe i techniczne niezbędne do realizacji zgłaszanych do projektu działań. 8. Ofertę może złożyć podmiot, który posiada doświadczenie przy realizacji działań/projektów o podobnym charakterze lub zgodnym z planowanym projektem. 9. Ofertę może złożyć podmiot, który nie zalega z uiszczeniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 10. Ofertę może złożyć podmiot, który posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.UE.L.2021.231.159), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz.U.UE.L.2021.231.21), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.), Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

1. Od Oferenta przystępującego do naboru wymagane jest złożenie formularza ofertowego wypełnionego i podpisanego, stanowiącego załącznik nr 1 wraz z oświadczeniami oraz wymaganymi niniejszym regulaminem dokumentami. 2. Dokumenty będące załącznikami do formularza ofertowego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się na wybór Partnera. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 3. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym osobę do reprezentowania go w naborze, a także w realizacji projektu, w tym w szczególności do zawarcia umowy. 4. Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej oraz o ile dotyczy - statut podmiotu. 5. Złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy). 6. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Liderowi w celu realizacji procesu wyboru Partnera. 7. Partner zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby konkursu naboru Partnera, informacji o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1).

VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU PARTNERA

1. Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez Podmiot składający ofertę wszystkich wymagań formalnych zgodnych z kartą oceny stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 2. Przy wyborze oferty Miasto Ostrołęka będzie kierować się następującymi kryteriami wyboru oferty: a) Zgodność działania Oferenta z celami partnerstwa, b) Doświadczenie w realizacji usług/projektów, których zakres jest zgodny z planowanym Projektem, w szczególności w obszarze merytorycznym zadań i dla grupy docelowej. c) Propozycja działań w projekcie w kontekście ich atrakcyjności, innowacyjności, zastosowanych narzędzi i materiałów zgodnie z konkursem oraz merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. 3. Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik Nr 2, zostaną zastosowanie następujące kryteria oceny merytorycznej: a) zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (tzn. oferent prowadzi działalność statutową w obszarze merytorycznym, w którym będzie udzielane wsparcie) - maksymalnie 10 pkt. • okres prowadzenia działalności w obszarze merytorycznym nieprzerwanie 1 rok – 0 pkt.; • okres prowadzenia działalności w obszarze merytorycznym nieprzerwanie powyżej 1 roku do 5 lat – 5 pkt.; • okres prowadzenia działalności w obszarze merytorycznym nieprzerwanie powyżej 5 lat – 10 pkt., b) oferowany wkład Partnera w realizację projektu, w tym zasoby ludzkie, techniczno-organizacyjne lub finansowe, przy czym zasoby ludzkie oferenta umożliwiające realizację projektu w zakresie zadań partnera będą potwierdzone posiadaniem/dysponowaniem kadry z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji i rozliczenia zadań Partnera w projekcie - maksymalnie 10 pkt. • jedna osoba– 0 pkt. • dwie osoby – 5 pkt. • trzy osoby – 10 pkt. c) opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje działań w projekcie, w tym opis proponowanego zakresu merytorycznego zgodnie z ogłoszonym regulaminem naboru – maksymalnie 20 pkt. • zgodność merytoryczna zaproponowanych działań z regulaminem naboru – maksymalnie 10 pkt; • spójność zaproponowanych działań zgodnie z regulaminem naboru – maksymalnie 10 pkt, d) posiadanie doświadczenia w realizacji działań na rzecz grupy docelowej (tj uczniów i nauczycieli) o podobnym charakterze merytorycznym, w co najmniej 1 projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty – maksymalnie 20 pkt. • 1 projekt – 0 pkt.; • 2 projekty – 5 pkt • 3 projekty – 10 pkt • 4 projekty – 15 pkt • od 5 projektów wzwyż – 20 pkt. 4. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia: 60 punktów. 5. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. 6. Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w karcie oceny, stanowiącej Załącznik Nr 2. 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: a) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, b) zawierające komplet wymaganych załączników, c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, d) złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie. 8. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych, zostaną odrzucone. 9. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom. 10. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert należy do Organizatora naboru i będzie się odbywać w oparciu o kryteria wskazane w Karcie Oceny do otwartego naboru ofert stanowiącej Załącznik Nr 2. 11. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert. 12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej partnerów takiej samej liczby punktów wybór oferty nastąpi po przeprowadzeniu dodatkowych ustnych negocjacji. 13. Wybranemu Podmiotowi, Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie porozumienia oraz w przypadku otrzymania dofinansowania umowy partnerskiej, która określi zadania Partnera oraz sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań w ramach projektu.

VII. PROCEDURA KONKURSOWA

1. Informacja o otwartym naborze na wyłonienie Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na nabór nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 oraz dokumentacja z nim związana umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: www.ostroleka.pl 2. Do realizacji projektu może zostać wybrany Oferent, który uzyska największą ilość punktów. 3. Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie: www.ostroleka.pl niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową. 4. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa: a) stwierdza liczbę złożonych ofert, b) stwierdza czy oferty zostały złożone w wymaganym terminie, c) otwiera koperty z ofertami, d) ocenia oferty pod względem formalnym - ocena zerojedynkowa, polega na sprawdzeniu: • Czy oferta została złożona w terminie, w zamkniętej kopercie, • Czy oferta została złożona na formularzu będącym załącznikiem do ogłoszenia, • Czy ofertę wypełniono w języku polskim, • Czy oferta jest kompletna, tj. zawiera formularz oferty wraz z załącznikami, • Czy oferent podpisał oświadczenia, zawarte w części końcowej wzoru oferty, • Czy oferta jest podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera. 6. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych, zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. 7. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom. 8. Ocena formalna złożonych ofert należy do Organizatora naboru i będzie się odbywać w oparciu o kryteria wskazane w Karcie Oceny do otwartego naboru ofert stanowiącej Załącznik Nr 2. 9. Ocena merytoryczna złożonych ofert należy do Komisji Konkursowej i będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu oraz w Załączniku Nr 2. 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert. 11. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów o takiej samej liczby punktów, wybór oferty nastąpi po przeprowadzeniu dodatkowych ustnych negocjacji. 12. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 13. Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie porozumienia, a przypadku otrzymania dofinansowania umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; prawa i obowiązki stron; zadania Lidera i Partnera oraz zakres i formę udziału Partnera w projekcie, w tym zakres realizowanych przez niego zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez Partnera projektu; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. 14. W sytuacji niewyrażenia zgody przez wybranego Partnera na zawarcie porozumienia, a docelowo umowy partnerskiej na warunkach określonych przez Ogłaszającego, Miasto Ostrołęka zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Pisemną ofertę należy złożyć wyłącznie na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Do Formularza należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty. 2. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony, wyłącznie jedną ofertę na niniejszy nabór. 3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez Oferenta, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami lub dokumentami należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi adresowymi oraz tytułem „Oferta w konkursie na partnera do projektu”. 5. Termin składania ofert wynosi 21 dni od daty publikacji ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie – nie później niż do dnia 25 kwietnia 2024 roku do godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 6. Termin otwarcia ofert 25 kwietnia 2024 roku o godz. 14:15. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 7. Organizator naboru zastrzega sobie prawo w ramach naboru do wybrania jednego Partnera.

IX. TRYB ROZPATRZENIA OFERT

1. Ogłaszający konkurs na Partnera zastrzega sobie prawo do: 1) unieważnienia naboru bez podania przyczyny, 2) zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana publikowana będzie na stronie www.ostroleka.pl 3) negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem, 4) zawarcia porozumienia a w przypadku otrzymania dofinansowania umowy partnerskiej z wybranym Partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym Partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 2. Ogłaszający konkurs nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze. 3. W przypadku unieważnienia naboru Miasto Ostrołęka nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty na wybór Partnera. 4. Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne wymienione w ogłoszeniu. 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na tej samej stronie internetowej, na której zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie na Partnera. 6. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 7. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do rozwiązania partnerstwa w projekcie z przyczyn: - niezakwalifikowania w konkursie o dofinansowanie projektu; - nieprzyznania funduszy projektowych; - innych ważnych przyczyn.

X. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Oferent zobowiązany jest do przekazania wszystkim osobom, których dane zamieszcza w ofercie, informacji szczegółowej o przetwarzaniu ich danych przez Urząd Miasta Ostrołęki, która znajduje się poniżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA NABÓR PARTNERA DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Ostrołęki – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Siedziba administratora znajduje się przy pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy 07 – 400 Ostrołęka. Administrator przetwarza dane osobowe w celu bezpośredniego wsparcia kształcenia ogólnego uczniów i nauczycieli w ramach kompleksowych programów podnoszących jakość kształcenia. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się: 1) wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl; 2) osobiście w siedzibie administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu zrealizowania obowiązku ciążącego na administratorze w szczególności na podstawie: a) art. 39 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; b) wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. 2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia; 2) inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym na podstawie przepisów prawa należy udostępnić dane. 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres 25 lat od chwili ich pozyskania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie czasu, dokumentacja zostanie poddana procesowi brakowania o ile zgodę na to wyrazi właściwe terytorialnie państwowe archiwum. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do danych osobowych; 2) do sprostowania danych osobowych; 3) do usunięcia swoich danych; 4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą przy Placu gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub na adres e-mail: iod@um.ostroleka.pl 9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. 11. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Załącznik Nr 1