Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych


Z dniem 31 grudnia 2019r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych oraz rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) najpóźniej w miesiącu październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gmin powinny dokonać wyboru nowych ławników.


Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników powoływany jest zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Zgodnie z art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz.52 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Miasta Ostrołęki o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 w następującej ilości:

- do Sądu Okręgowego w Ostrołęce : 27 ławników

- do Sądu Rejonowego w Ostrołęce : 13 ławników

a) do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich - 6 ławników

b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 7 ławników


ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz.U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r., Nr 121, poz. 693).


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać

skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów

prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,

zamieszkujących stale na terenie Miasta Ostrołęki.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,

a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do

wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie

dowodu osobistego ( § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu

i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,

uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 212 ze zm.).

Dokumenty wymienione w ppkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli

dołącza się również listę osób zwierającą imię( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art.162 §7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika ( art. 162 § 7a u.s.p.).


Wzory dokumentów ( w tym oświadczeń) są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich ul. Kościuszki 45 w Ostrołęce
pokój Nr 211 i na stronie internetowej Miasta Ostrołęki
www.ostroleka.pl , oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl .


Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 29 765 43 03


UWAGA


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz.U. z 2019r., poz. 52 ze zm.), pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij