W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Kontakt:

Marcin Rogalski - Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Anna Sumara - Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych,

Marek Romaszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. technicznych

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Inwestycji i Drogownictwa należy prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych miasta, remontem i utrzymaniem dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność miasta, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, prowadzeniem oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych, a w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji do budżetu miasta w zakresie planowanych inwestycji 
i remontów kapitalnych od strony rzeczowo – finansowej oraz w zakresie remontów
 i bieżącego utrzymania dróg,
2) przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod budowę inwestycji miejskich i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycie gruntów Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
3) przygotowywanie i realizacja inwestycji kubaturowych i inwestycji drogowych oraz remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych,
4) przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego,
6) prowadzenie nadzoru inwestycyjnego lub organizowanie zastępstwa inwestycyjnego 
i opracowywanie projektów umów w tym zakresie,
7) kontrola bieżąca oraz koordynacja przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
8) weryfikacja kosztów dotyczących realizacji inwestycji w celu dokonania płatności zgodnie z zawartymi umowami,
9) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów,
10) rozliczanie finansowo - rzeczowe zakończonych inwestycji i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego,
11) przygotowywanie wniosków do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje miejskie,
12) realizacja i rozliczanie wspólnych inwestycji wykonywanych przez miasto przy współudziale finansowym mieszkańców,
13) współpraca z Wydziałem Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie opracowywania części techniczno-finansowej oraz części sprawozdawczej danego zadania,
14) aktualizacja i monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
15) współpraca z Wydziałem Planowania i Zintegrowanego Rozwoju w sprawach związanych ze Strategią Rozwoju Miasta w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
16) przygotowanie i realizacja inwestycji kubaturowych, remontów kapitalnych i budowy dróg,
17) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać 
w następstwie budowy i utrzymania dróg,
18) przygotowywanie i przekazywanie kompletu dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji liniowych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu naliczania opłat adiacenckich,
20) przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji inwestycji w celu wypłacania odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (procedura bez wykupu gruntu),
21) zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,
22) rozliczanie, monitorowanie i kontrolowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie,
23) przygotowywanie wystąpień w sprawie pozyskania środków finansowych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskich,
24) przygotowywanie wniosków dotyczących usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości miejskich w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz egzekwowanie zapisów umownych od wykonawcy robót odnośnie zagospodarowania  drewna pozyskanego z wycinki w związku  z   realizacją zadań inwestycyjnych,
25) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejskich placów zabaw,
26) wsparcie w zakresie  opiniowania rzeczowo - finansowego wniosków wpływających do komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących prac remontowych, modernizacyjnych
i budowlanych obiektów w zasobach miasta,
27) nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
28) prowadzenie (we współpracy z Wydziałęm Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,
30) udział w opracowywaniu projektów planów  rozwoju sieci drogowej,
31) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
32) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
33) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
34) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
35) koordynacja robót w zakresie remontu i budowy infrastruktury technicznej prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym dróg urządzonych,
36) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką lub obsługą ruchu drogowego oraz reklam,  na zajęcie pasa drogowego, na umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, obiektu budowlanego niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych  oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
37) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych,
38) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
39) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
40) koordynowanie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych 
i zabezpieczających,
41) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
42) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym, zamykanie dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów,
43) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
44) oznakowywanie ulic i placów tablicami z ich nazwami,
45) przygotowywanie i realizacja remontów dróg,
46) przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod poszerzenie istniejących jezdni celem poprawienia bezpieczeństwa 
i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycia gruntów Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
47) kontrola remontów bieżących i utrzymania dróg pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
48) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji drogowych i kapitalnych remontów,
49) gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości (z wyłączeniem nabywania i odszkodowań),
50) gospodarowanie mieniem komunalnym w części dotyczącej dróg wewnętrznych, wydzielonych geodezyjnie (użytek ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako „dr”) w ramach posiadanego prawa nieruchomości (z wyłączeniem nabywania 
i odszkodowań),
51) koordynacja spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta,
52) weryfikacja kosztów oraz uruchamianie ich płatności (z zakresu działania wydziału), 
53) utrzymanie czystości i porządku (w tym utrzymanie zimowe) ulic na terenie m. Ostrołęki,
54) koordynacja ”Akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane