W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Planowania i Zintegrowanego Rozwoju

Kontakt:

Marta Głosek, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Planowania i Zintegrowanego Rozwoju należy  w szczególności: prowadzenie spraw związanych z rozwojem miasta oraz kształtowaniem polityki przestrzennej miasta, a w szczególności:
1) opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i jego zmian, z uwzględnieniem celów i kierunków polityki przestrzennej państwa,
2) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
3) nadzór nad opracowaniami planistycznymi  realizowanymi przez podmioty zewnętrzne,
4) udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
5) przekazywanie organom wymienionym w przepisach prawa kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
6) prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
7) dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przedstawianie ich radzie miasta,
8)  wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta,
9) opracowywanie koncepcji urbanistycznych dla terenów będących własnością miasta,
10) opiniowanie koncepcji urbanistycznych oraz wstępnych projektów podziału nieruchomości,
11) wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji,
12) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną,
13) występowanie o opinię i uzgadnianie z właściwymi instytucjami i organami miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
14) prowadzenie:
a) rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
15) współdziałanie z Wydziałem Budownictwa oraz innymi samorządami gminnymi i jednostkami administracji rządowej w zakresie działania biura,
16)  wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
17)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
18) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
19) prowadzenie procedur wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
20) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich,
21) tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynacja wykonania programów i harmonogramów w tym zakresie,
22) monitoring nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
23) sporządzanie Raportu o stanie miasta Ostrołęki zgodnie z art. 28aa  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
24) współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi organizacjami pracodawców, bankami oraz innymi organizacjami przedsiębiorców w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości,
25) inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
26) utrzymywanie kontaktów z firmami, przedsiębiorcami oraz inwestorami działającymi na terenie Miasta Ostrołęki,
27) inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania dla miasta inwestorów krajowych i zagranicznych  oraz zdobywanie nowych partnerów do współpracy,
28) kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji  publicznej usytuowane na terenie miasta,
29) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przedsiębiorców w zakresie obsługi inwestora,
30) podejmowanie działań dla przedsięwzięć mających służyć lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
31) analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,
32) współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie działania biura,
33) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
34) opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
35) prowadzenie działań związanych z polityką energetyczną i polityką ochrony klimatu Miasta,
36) prowadzenie i koordynowanie działań związanych z planowaniem, inwestycjami i usługami w zakresie efektywności energetycznej,
37)  podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w sektorze publicznym Miasta,
38) podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Miasta,
39) budowa systemu zmierzającego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii,
40) koordynacja i raportowanie realizacji strategicznych dokumentów związanych ze zobowiązaniami Miasta wynikającymi z potrzeb ochrony klimatu. 


KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE W WYDZIALE PLANOWANIA I ZINTEGROWANEGO ROZWOJU:

Wobec osób zgłaszających uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wobec osób składających wniosek o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wobec osób składających wniosek o wydanie wypisu wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze zdegradowanym, rewitalizacji i Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświacdczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wobec osób składających wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wobec osób składających wniosek o sporządzenie lub zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane