W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Kontakt:

Aldona Mamińska -  Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11 w. 220

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych należy prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, a w szczególności:

1) rejestracja pojazdów,
2) czasowa rejestracja pojazdów,
3)  wyrejestrowanie pojazdów z ruchu,
4)  czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
5)  wydawanie kart pojazdu oraz dokonywanie w nich stosownych wpisów,
6)  dokonywanie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu (jeżeli była wydana), w przypadku zmiany stanu faktycznego,
7)  przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu,
8)   wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych,   kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę) i tablic  rejestracyjnych,
9)  zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych  zatrzymanych  przez    organy do tego uprawnione,
10) kontrola spełnienia przez posiadaczy pojazdów obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia „OC",
11)  wpisywanie i wykreślanie zastrzeżeń w pozwoleniach czasowych, dowodach rejestracyjnych, kartach pojazdu określonych przepisami ustawy,  w szczególności: zastawów rejestrowych sądowych oraz adnotacji urzędowych,
12)  kierowanie na dodatkowe badanie techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do        rejestracji pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
13) sporządzanie co najmniej raz na kwartał protokołów zniszczenia tablic  rejestracyjnych oraz co najmniej raz w roku protokołów zniszczenia anulowanych dokumentów komunikacyjnych,
14)  sporządzanie niezbędnych wykazów (sprawozdań)  wymaganych przepisami,
15)  prowadzenie indywidualnych teczek akt pojazdu według numerów rejestracyjnych,
16)  współdziałanie z organami policji, prokuratury oraz sądów w zakresie utrzymania  bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
17)  potwierdzanie danych o pojazdach,
18)  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu,
19)  weryfikacja dokumentów z systemem „CEPIK” w zakresie niedotrzymania terminu 30-dniowego na zgłoszenie zbycia/nabycia i rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej,
20)  wydawanie decyzji o nałożeniu sankcji,
21)  należyte użytkowanie powierzonego sprzętu komputerowego do systemu CEPiK,                                                                
22)  wydawanie prawa jazdy  dla osób ubiegających się o nie po raz pierwszy oraz ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami,
23) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odmowy wydania prawa jazdy w wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów,
24)  wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,
25)  wydawanie  międzynarodowego prawa jazdy,
26)  dokonywanie (w formie wymiany) w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,
27) wydawanie wtórnika prawa jazdy na wniosek właściciela,
28) wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,
29) przygotowywanie projektów decyzji  administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji formie egzaminu państwowego,
30) przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu kierowcy na  badanie lekarskie:  jeżeli  kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia do stanu zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy,
31) sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem,
32) przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne: jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego; kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń,
33) przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowe i przeciwdziałania narkomanii:  jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
34)  wymiana pozwolenia wojskowego,
35)  wzywanie kierujących do poddania się badaniom lekarskim oraz do sprawdzenia kwalifikacji,
36)  gromadzenie w systemie teleinformatycznym CEPiK danych  wymaganych przepisami ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
37) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy, o jego zwrocie po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
38) przygotowywanie projektów decyzji o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy,
39) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami oraz o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
40) wydawanie zezwoleń, przedłużanie ważności zezwolenia oraz rozszerzanie zakresu zezwolenia  na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne  w drodze decyzji administracyjnych,
41) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez uprawnień zgodnie z ustawą,
42)  przyjmowanie od osób ubiegających się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia wymaganych przepisami dokumentów oraz ich weryfikacja,
43) generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę oraz przekazywanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę osobie, której profil dotyczy,
44) udostępnianie profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców, innym podmiotom oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy,
45)  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
46)  przygotowanie projektów decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych oraz na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
47) prowadzenie archiwum akt kierowców i akt pojazdów,
48)  zamawianie tablic rejestracyjnych i wymaganych przepisami druków komunikacyjnych,
49)  przyjmowanie od organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdu za granicą informacji o zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
50) przygotowywanie zawiadomień o wykonaniu środka karnego.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych

Klauzule informacyjne stosowane w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych:

Wobec osób załatwiających sprawę związaną z ustawą prawo o ruchu drogowym

Klauzula informacyjna wobec osób załatwiających sprawę w związku z ustawą o kierujących pojazdami

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane