Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Monika Jaworowska, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa należy prowadzenie spraw związanych z rozwojem miasta, kształtowaniem polityki przestrzennej miasta i planowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw wynikających
z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawy o własności lokali i innych ustaw, a w szczególności:
1) opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i jego zmian, z uwzględnieniem celów i kierunków polityki przestrzennej państwa,
2) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
3) nadzór nad opracowaniami planistycznymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne,
4) udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
5) przekazywanie organom wymienionym w przepisach prawa kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
6) prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
7) dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przedstawianie ich radzie miasta,
8) wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta,
9) opracowywanie koncepcji urbanistycznych dla terenów będących własnością miasta,
10) opiniowanie koncepcji urbanistycznych,
11) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
12) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
13) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
14) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
15) wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji,
16) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną,
17) współdziałanie z innymi samorządami gminnymi oraz jednostkami administracji rządowej w zakresie działania wydziału,
18) występowanie o opinię i uzgadnianie z właściwymi instytucjami i organami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
19) prowadzenie procedur wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
20) przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
21) przygotowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
22) przygotowywanie projektów decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
23) przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
24) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
25) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym,
26) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
27) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
28) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
29) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
30) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadkach jeżeli:
a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
31) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanych przedsięwzięć:
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne,
b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
32) przyjmowanie zgłoszeń na budowy i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę,
33) przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę budynków i budowli,
34) przygotowywanie projektów decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
35) przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw w sprawie wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
36) przygotowywanie postanowień udzielających zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
37) przygotowywanie projektów decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
38) przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego,
39) przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,
40) prowadzenie:
a) rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) rejestru wniosków w sprawie pozwoleń na budowę,
d) rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) rejestru zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
f) rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
g) rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
h) publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie,
i) rejestru wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
j) rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
k) ewidencji wydanych dzienników budowy,
l) elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
41) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
42) przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z zakresu wydanych pozwoleń na budowę,
43) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich,
44) tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynacja wykonania programów
i harmonogramów w tym zakresie,
45) monitoring nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
46) sporządzanie Raportu o stanie miasta Ostrołęki zgodnie z art. 28aa ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
47) współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi organizacjami pracodawców, bankami oraz innymi organizacjami przedsiębiorców
w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości,
48) inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
49) utrzymywanie kontaktów z firmami, przedsiębiorcami oraz inwestorami działającymi na terenie Miasta Ostrołęki,
50) inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania dla miasta inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywanie nowych partnerów do współpracy,
51) kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji publicznej usytuowane na terenie miasta,
52) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przedsiębiorców w zakresie obsługi inwestora,
53) podejmowanie działań dla przedsięwzięć mających służyć lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
54) analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,
55) współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie działania wydziału.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij