Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Monika Jaworowska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej miasta i planowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawy o własności lokali i innych ustaw,  a w szczególności:

 1. opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i jego zmian, z uwzględnieniem celów i kierunków polityki przestrzennej państwa,
 2. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 3. nadzór nad opracowaniami planistycznymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne,
 4. udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
 5. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. przekazywanie organom wymienionym w przepisach prawa kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 7. prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
 8. dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przedstawianie ich radzie miasta,
 9. wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta,
 10. opracowywanie koncepcji urbanistycznych dla terenów będących własnością miasta,
 11. opiniowanie koncepcji urbanistycznych,
 12. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
 13. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 14. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 15. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
 16. współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną,
 17. współdziałanie z innymi samorządami gminnymi oraz jednostkami administracji rządowej w zakresie działania wydziału,
 18. występowanie o opinię i uzgadnianie z właściwymi instytucjami i organami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 19. przekazywanie informacji w zakresie realizacji wskaźników ilościowych  i jakościowych dotyczących oddziaływania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 20. prowadzenie procedur wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 21. przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
 22. przygotowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 23. przygotowywanie projektów decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 24. przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 25. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 26. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji  o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym,
 27. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 28. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 29. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 30. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 31. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadkach jeżeli:
  1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  2. dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
 32. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanych przedsięwzięć:
  1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne,
  2. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
 33. przyjmowanie zgłoszeń na budowy i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę,
 34. przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę budynków i budowli,
 35. przygotowywanie projektów decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 36. przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw w sprawie wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
 37. przygotowywanie postanowień udzielających zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 38. przygotowywanie projektów decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 39. przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego,
 40. przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,
 41. prowadzenie ewidencji wydanych dzienników budowy,
 42. prowadzenie:
  1. rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. rejestru wniosków w sprawie pozwoleń na budowę,
  4. rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
  5. ewidencji zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  6. ewidencji decyzji o warunkach zabudowy,
  7. rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  8. publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie,
  9. rejestru wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  10. rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 43. prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 44. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 45. przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z zakresu wydanych pozwoleń na budowę,
 46. prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij