Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Ewa Tomaszewska, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego, transportem drogowym, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, działalnością regulowaną i kontrolą przedsiębiorców , kulturą, sportem, turystyką i budżetem obywatelskim oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:
1) udostępnianie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie
i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu,
3) wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG,
4) przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
5) wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta,
6) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta,
7) udzielanie informacji o zaewidencjonowanych przedsiębiorcach nieprzeniesionych do CEIDG na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób fizycznych i prawnych,
8) prowadzenie i aktualizacja Punktu informacji dla przedsiębiorcy,
9) prowadzenie spraw wynikających z funkcji właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
10) gromadzenie informacji i sporządzanie analiz z działalności spółek prawa handlowego
z udziałem miasta,
11) przygotowywanie i opiniowanie propozycji zmian w umowach spółek, statutach
i regulaminach funkcjonowania,
12) sporządzanie opinii w sprawie materiałów przedstawianych prezydentowi na zgromadzenia wspólników bądź akcjonariuszy,
13) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem, odwoływaniem
i wynagradzaniem członków organów spółek z udziałem miasta,
14) sporządzanie projektów zarządzeń prezydenta i uchwał rady dotyczących wnoszenia lub cofania i zbywania przez miasto udziałów bądź akcji,
15) przygotowywanie dokumentów związanych z przystąpieniem miasta do spółek,
16) prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych i organizacyjnych spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
17) przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,
18) opracowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
19) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
20) współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce przy tworzeniu
i aktualizacji rozkładów jazdy,
21) prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem i realizacją porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
22) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
23) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest miasto, udostępnionych wszystkim operatorom i przewoźnikom oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
24) wydawanie zgody na korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej
w granicach administracyjnych miasta,
25) przygotowywanie i prowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
26) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i zmianą umowy z operatorem
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
27) monitorowanie realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
28) ocena i kontrola realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
29) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego.
30) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
i licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
31) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą
udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką,
32) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
33) przygotowywanie projektu decyzji o wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
34) przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
35) przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
36) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej,
37) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w drodze decyzji administracyjnej,
38) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w drodze decyzji administracyjnej,
39) przygotowywanie projektu decyzji administracyjnych o wygaszeniu licencji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
40) kontrola przedsiębiorców w zakresie wykonywania przewozów regularnych
i regularnych specjalnych,
41) wydawanie zaświadczeń oraz wypisu (wypisów) z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
42) wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie krajowego transportu drogowego,
43) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na
przedsiębiorców,
44) udzielanie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w drodze decyzji administracyjnej,
45) sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
46) przygotowywanie rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób w transporcie
drogowym oraz jego weryfikacja,
47) uzgadnianie wydania zezwolenia z właściwymi organami w zakresie przewozów regularnych,
48) sporządzanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności
w zakresie krajowego transportu drogowego,
49) prowadzenie i aktualizacja Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD),
50) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji,
51) prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia,
52) przyjmowanie w terminach określonych ustawą informacji z ośrodków szkolenia kierowców dotyczących: terminu, czasu i miejsca rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych,
53) przyjmowanie z ośrodków szkolenia kierowców dokumentów zawierających informację
o przeprowadzonych kursach,
54) dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu oraz zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
55) przyjmowanie w terminach przewidzianych ustawą informacji oraz danych ze szkół
o podjęciu działalności/zmianie danych oraz zakończeniu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
o zakończeniu szkolenia,
56) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, ewidencji podmiotów (szkół) prowadzących szkolenie oraz skreślanie ich
z rejestru/ewidencji,
57) wydawanie poświadczenia dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań,
58) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o cofnięciu poświadczenia
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkoleń kierowców,
59) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji instruktorów
i wykładowców, odmowy wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców,
60) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o skreśleniu z ewidencji instruktorów i wykładowców,
61) wydawanie legitymacji instruktora oraz przedłużanie ważności legitymacji,
62) wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
63) przyjmowanie w terminach określonych ustawą danych dotyczących numeru
ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub innego podmiotu, w którym instruktor lub
wykładowca prowadzi szkolenie oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo
w warsztatach doskonalenia zawodowego,
64) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
65) kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców zgodnie z rocznym planem kontroli,
w tym:
a) kompleksowa – badająca całokształt działalności ośrodka w zakresie wynikającym
z ustawy oraz przepisów wykonawczych,
b) doraźna – badająca wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka,
66) kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty,
67) sporządzanie , przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
68) rozpatrywanie skarg dotyczących ośrodka szkolenia kierowców,
69) sporządzanie protokołów zniszczenia anulowanych druków legitymacji instruktora oraz nieaktualnych pieczęci diagnostów i stacji kontroli pojazdów,
70) współpraca z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy poza ośrodkiem szkolenia kierowców,
71) zgłaszanie kandydatów na instruktorów/wykładowców na egzamin sprawdzający kwali-fikacje do komisji powołanej przez wojewodę,
72) przygotowywanie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje dla instruktora lub wykładowcy,
73) dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
74) przygotowywanie projektów decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
75) okresowe kontrole stacji kontroli pojazdów,
76) przygotowywanie projektów decyzji o wydawaniu i cofaniu uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
77) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
78) prowadzenie spraw z zakresu usuwania pojazdów w trybie art. 130 a ustawy - Prawo
o ruchu drogowym, w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentacji w celu wystąpienia z wnioskami do sądu
o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
b) wydawanie decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów związanych
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,
c) przekazywanie właściwym naczelnikom urzędów celnych usuniętych pojazdów
w przypadku stwierdzenia, że nie są zarejestrowane w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
d) prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierzanie ich wykonywania zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych,
e) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
f) przygotowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
79) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
80) prowadzenie ewidencji miejskich instytucji kultury,
81) nadzór nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest miasto oraz współpraca z tymi instytucjami, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi
i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych,
82) przygotowywanie materiałów okolicznościowych (dyplomy, zaproszenia itp.) wg właściwości,
83) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie miasta od podmiotów prowadzących działalność kulturalną poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy,
84) organizacja na terenie miasta obchodów świąt narodowych i rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
85) nadzoru nad realizacją działań związanych z organizacją rocznic, imprez pod patronatem prezydenta oraz ważnych spotkań z udziałem władz miasta,
86) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
87) inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej i kulturalnej,
88) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających
w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
89) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
90) nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury fizycznej,
91) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
92) nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej posiadającymi siedzibę w mieście,
93) koordynowanie imprez sportowych i kulturalnych,
94) rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe
i kulturalne,
95) współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki,
a w szczególności:
a) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy,
b) przyjmowanie i analiza ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
z zakresu działania wydziału, przygotowywanie umów zawieranych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz nadzór
i kontrola (pod względem merytorycznym) umów zawartych pomiędzy miastem,
a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów opisanych
w umowach,
c) przygotowywanie rocznych sprawozdań ze współpracy organizacji pozarządowych
z miastem, z zakresu działania wydziału,
d) przygotowywanie i organizowanie debat publicznych, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i organizacja bezpłatnych szkoleń oraz udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
e) współpraca z wydziałami, biurami i referatami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
96) koordynacja działań urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
i stowarzyszeniami, a w szczególności:
a) organizacja szkoleń i konferencji obejmujących tematykę gospodarczą, ścisła współpraca
z organizacjami gospodarczymi oraz zakładami pracy z terenu miasta,
b) aktywizacja środowiska osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, ścisła współpraca w tym zakresie z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy,
c) współpraca z radami i organami osiedli,
d) współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich w zakresie obsługi stowarzyszeń,
97) współpraca z Biurem Prasowym w zakresie prowadzenia prac związanych
z prezentowaniem i promowaniem miasta na targach, wystawach, misjach gospodarczych i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie
z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
98) współpraca z Biurem Prasowym w zakresie planowania rozwoju kontaktów zagranicznych miasta,
99) współpraca z Biurem Prasowym w zakresie partnerskich kontaktów zagranicznych
w ramach zawartych umów oraz w zakresie rozwijania współpracy zagranicznej,
100) współpraca z Biurem Prasowym w zakresie obsługi wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości zagranicznych,
101) nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,
102) prowadzenie ewidencji żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w Ostrołęce,
103) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony, konserwacji i restauracji zabytków i dóbr kultury oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
104) prowadzenie spraw dotyczących budżetu obywatelskiego.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij