Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Ewa Tomaszewska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z rozwojem, ewidencją działalności gospodarczej, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego, transportem drogowym oraz planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, a w szczególności:

 1. udostępnianie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie
  i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu,
 3. wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG,
 4. przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,
 5. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta,
 6. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta,
 7. udzielanie informacji o zaewidencjonowanych przedsiębiorcach nieprzeniesionych do CEIDG na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób fizycznych i prawnych,
 8. prowadzenie i aktualizacja Punktu informacji dla przedsiębiorcy,
 9. prowadzenie spraw wynikających z funkcji właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
 10. gromadzenie informacji i sporządzanie analiz z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
 11. przygotowywanie i opiniowanie propozycji zmian w umowach spółek, statutach i regulaminach funkcjonowania,
 12. sporządzanie opinii w sprawie materiałów przedstawianych prezydentowi na zgromadzenia wspólników bądź akcjonariuszy,
 13. przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem, odwoływaniem i wynagradzaniem członków organów spółek z udziałem miasta,
 14. sporządzanie projektów zarządzeń prezydenta i uchwał rady dotyczących wnoszenia lub cofania i zbywania przez miasto udziałów bądź akcji,
 15. przygotowywanie dokumentów związanych z przystąpieniem miasta do spółek,
 16. prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych
  i organizacyjnych spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
 17. przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie zatwierdzenia taryf
  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 18. przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,
 19. opracowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 20. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób
  o ograniczonej zdolności ruchowej,
 21. współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy,
 22. prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem i realizacją porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 23. określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 24. określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest miasto, udostępnionych wszystkim operatorom
  i przewoźnikom oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
 25. wydawanie zgody na korzystanie przez operatorów i przewoźników
  z przystanków komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta,
 26. przygotowywanie i prowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 27. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i zmianą umowy z operatorem
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 28. monitorowanie realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 29. ocena i kontrola realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 30. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego.
 31. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
  i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  i licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 32. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą
  udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób taksówką,
 33. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 34. przygotowywanie projektu decyzji o wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie
  przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 35. przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 36. przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
  przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 37. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej,
 38. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie
  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w drodze decyzji administracyjnej,
 39. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w drodze decyzji administracyjnej,
 40. przygotowywanie projektu decyzji administracyjnych o wygaszeniu licencji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 41. kontrola przedsiębiorców w zakresie wykonywania przewozów regularnych
  i regularnych specjalnych,
 42. wydawanie zaświadczeń oraz wypisu (wypisów) z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 43. wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie krajowego transportu drogowego,
 44. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na
  przedsiębiorców,
 45. udzielanie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w drodze decyzji administracyjnej,
 46. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 47. przygotowywanie rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób w transporcie
  drogowym oraz jego weryfikacja,
 48. uzgadnianie wydania zezwolenia z właściwymi organami w zakresie przewozów regularnych,
 49. sporządzanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności w zakresie krajowego transportu drogowego,
 50. prowadzenie i aktualizacja Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD),
 51. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji,
 52. tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynacja wykonania programów
  i harmonogramów w tym zakresie,
 53. monitoring nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.”

 54. koordynowanie zadań bezpośrednio związanych z wdrażaniem
  i administrowaniem projektu ,,Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Priorytet 2.2 Rozwój Infrastruktury ICT’’,

 55. koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem posiedzeń, prowadzeniem bieżącej wymiany informacji z Zespołem Zarządzającym Projektem po stronie Miasta Ostrołęki jako beneficjenta wiodącego oraz Biblioteki Rejonowej w Mostach – Białoruś, będącego partnerem - beneficjentem w projekcie,

 56. stała współpraca ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,

 57. prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie pracy Zespołu Zarządzającego Projektem,


 58. monitorowanie i raportowanie przebiegu prac w ramach projektu,

 59. prowadzenie spraw związanych z organizacją spotkań projektowych, wizyt
  w miejscu realizacji projektu, spotkań z organami realizującymi Program, seminariów, konferencji itp.,

 60. dbałość o dokumentację związaną z wdrażaniem i realizacją projektu,

 61. wykonywanie innych zadań wspierających Zespół Zarządzający Projektem
  w codziennym wdrażaniu projektu.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij