W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Straż Miejska Ostrołęki

Komendant Straży Miejskiej Ostrołęki
Ryszard Kowalewski

ul. Berka Joselewicza 2
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 22 43

Dyżurny Straż Miejska Ostrołęki – telefony bezpośrednie: 29 764-22-43

e-mail: smo@um.ostroleka.pl


Kompetencje:

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Do zadań Straży, w ramach określonych ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawo o ruchu drogowym.
 • Kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
 • Egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref ograniczonego ruchu w centrum miasta.
 • Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 • Ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych.
 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 • Nadzór nad osobami skazanymi wykonującymi prace społeczno-użyteczne na rzecz miasta,
 • Przyjmowanie rzeczy znalezionych i ich ewidencjonowanie, prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych, wydawanie rzeczy znalezionych ich właścicielom, przesyłanie znalezionych dokumentów, w tym dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów do organów, które je wydały, zabezpieczanie znalezionych rzeczy wartościowych oraz środków pieniężnych, prowadzenie postępowania związanego z likwidacją rzeczy znalezionych po upływie okresu ich przechowywania,
 • Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód.
 • Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 • Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego.
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.
 • Egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i zapobieganiu dewastacji miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego.
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 • Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.
 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 • Podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Miasta Ostrołęka procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami.
 • Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta Ostrołęka.
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe.

Straż jest zobowiązana w szczególności do:

 • Informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń.
 • Zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży.
 • Powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia, bądź mienia, zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy.
 • Kontrolowania i egzekwowania prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń itp.
 • Kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia czystości i porządku na terenie budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.
 • Kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w mieście, prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, zasad plakatowania i umieszczania ogłoszeń, itp.
 • Egzekwowania od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane