Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

OMK 2 Wtórnik krajowego prawa jazdy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Prawo jazdy

Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (OMK-W-1)
 2. Załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. dowód uiszczenia opłaty;
  3. oświadczenie o utracie prawa jazdy, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [OMK-A-1] - w przypadku utraty prawa jazdy;
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli wymiana dokumentu następuje w wyniku zmiany danych lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność;
  5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T) – w przypadku jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia;
  6. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  7. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.

Inne opłaty:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 100 zł.

Opłata ewidencyjna:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 0,50 zł.


Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 pok. 101/102, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286, 361
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30


Kontakt w sprawie OMK 2

Aleksandra Smolińska, Anna Chojnowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek, Anna Maleńka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 361


Termin odpowiedzi

Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Komunikacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Wtórnik prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
  • za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
  • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.
 • Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczasowego dokumentu wnioskodawcy (zwrot prawa jazdy nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).
 • Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, jest zobowiązana zwrócić go do Urzędu Miasta Ostrołęki, Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji.
 • Prawa jazdy kategorii:
  • AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego),
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).
 • Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki za wydanie wtórnika prawa jazdy tytułem: opłata komunikacyjna (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna
 • Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1288).

Załączniki

OMK-W-1(1) pdf, 1.37 MB metryczka
OMK-A-1(1) pdf, 33 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij