W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 2 Zmiana danych/wtórnik krajowego prawa jazdy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy prawo jazdy
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (WUK-W-1).
 2. Załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz.100 ze zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. dowód uiszczenia opłaty;
  3. oświadczenie o utracie prawa jazdy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [WUK-A-1] - w przypadku utraty prawa jazdy;
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli wydanie dokumentu następuje z powodu zmiany danych lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność;
  5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T) – w przypadku zmiany daty ważności uzyskanego uprawnienia;
  6. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  7. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej.
Opłaty
Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.
Inne opłaty:
Za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku
Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny:
• poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 16:00, 
• wtorek - 07:30 - 17:00,
• piątek - 07:30 - 15:00.
Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny:
• poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 16:00, 
• wtorek - 07:30 - 17:00,
• piątek - 07:30 - 15:00.
Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 pok. 101/102 i 107, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286, 361
Godziny przyjęć interesantów:
• poniedziałek, środa, czwartek - 08:15 - 15:00, 
• wtorek - 08:15 - 16:00,
• piątek - 08:15 - 14:00.
Odbiór prawa jazdy:
• poniedziałek, środa, czwartek - 08:15 - 15:00,
• wtorek - 08:15 - 16:30,
• piątek - 08:15 - 14:30.
W każdy dzień roboczy w godzinach 11:30-12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów. 

Godziny pracy zgodne z BIP:
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Kontakt w sprawie WUK 2
Krystyna Gogołek
Iwona Suska
Anna Chojnowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101/102 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 286

Aleksandra Smolińska
Patrycja Piaścik
Justyna Chabudzińska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 107 (I piętro) 
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 361

Termin odpowiedzi
Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
• Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
• Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
• Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: 
- za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
- bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy. 
• Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczasowego dokumentu wnioskodawcy (zwrot prawa jazdy nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).
• Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, jest zobowiązana zwrócić go do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki.
• Prawa jazdy kategorii: 
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego),
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).
• Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki za wydanie prawa jazdy tytułem: opłata komunikacyjna (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna
• Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857).

 

Załączniki

WUK-W-1(1) pdf, 1.37 MB
WUK-A-1(1) pdf, 33 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane