W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 21 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację (WUK-W-2) .

Załączniki:

1) dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę  prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;

 W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
-  w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 
-  dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2) dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany).

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może przedstawić zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie  rejestracyjnym wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu za granicą zastępuje zaświadczenie, o którym mowa wyżej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

3) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, jeżeli samochód osobowy  lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6E), samochód ciężarowy(kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon-podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 N1) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy * ,
4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa  nie będącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy *,
* Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku przedmiotowego dokumentu, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu .
5) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego,  potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego         ( patrz dodatkowe informacje).
6)  pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości osoby upoważnionej do załatwienia sprawy.
7) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,

8) potwierdzenie wniesienia opłat,
9) umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego),

10) dokument określający tożsamość właściciela:
a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty
b) dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazdy pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki).

Opłata recyklingowa

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 27 maja 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 933), która znosi obowiązek dokonywania tzw. opłaty recyklingowej od wprowadzonych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski. Jednakże na podstawie art. 10 w/w ustawy dla pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 2016r.  obowiązek opłaty recyklingowej istnieje.

Na podstawie art. 1 pkt. 4 w/w ustawy wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi -  w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;

2) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu;

3) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia .

Jeżeli wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za dzień wprowadzenia  uważa się dzień najwcześniejszy.

Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony wyżej, spoczywa na wprowadzającym pojazd.

W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy do wniosku dołącza się:

  1. Dowód własności.
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego - jak wyżej w pkt 5 lub art. 72 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Opłaty

Opłata skarbowa:

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu , rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

za tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł.

za indywidualne tablice rejestracyjne samochodowe - 1.000 zł.

za tablice rejestracyjne, motocyklowe, na ciągniki rolnicze i przyczepy - 40 zł.

za indywidualne tablice rejestracyjne motocyklowe - 500 zł.

za tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł.

za dowód rejestracyjny - 54 zł.

za znaki legalizacyjne - 12,50 zł.

za pozwolenie czasowe - 13,50 zł.

Opłata ewidencyjna:

Nie podlega

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279 czynny:                                               

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.


Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294 czynny:                                                                              

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.

Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220, 224, 246, 304

Godziny przyjęć  interesantów:                                                                     rejestracja pojazdów:

• poniedziałek, środa, czwartek -  8:15 - 15:00,                                                 • wtorek -   8:15 - 16:00,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:00.

odbiór dowodów rejestracyjnych: 

• poniedziałek, środa, czwartek -   8:15 - 15:00,                                               • wtorek  -  8:15 - 16:30,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:30.

W każdy dzień roboczy w godzinach od 11:30 do 12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

Godziny pracy zgodne z BIP                                             https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Kontakt w sprawie WUK 21

Ewa Wójcicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 246

Mirosława Zera
Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Angelika Szymaniak                                                                               Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 103 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 224

Julita Żebrowska                                                                                           Wioletta Miniszewska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 104 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11  w. 304                            

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów. Stała rejestracja do 30 dni od dnia czasowej rejestracji. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynosić 44 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji pojazdu.

Uwagi

Dodatkowe informacje.
Odstępstwa dotyczące badań technicznych:
Badaniu okresowemu nie podlega:

  • pojazd nowy, dla którego wydano świadectwo zgodności WE , świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  • pojazd nowy sprowadzony z zagranicy, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • na którego typ wydano świadectwo homologacji - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego ustalonego według prawa polskiego;
  • w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności, a termin ten jest on zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium RP.

W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie dodatkowych danych pojazdu (np. rok produkcji, nacisk na oś, masa własna) wymagane jest przedłożenie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może wykonać na wniosek właściciela bez skierowania wydanego przez Urząd Miasta Ostrołęki.
Również, gdy z przedkładanych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie badania technicznego dodatkowego.

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023r. poz. 775 ze zm.)

Załączniki

WUK-W-2(2) docx, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane