W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

GKOŚ 9 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, ekologia, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów GKOŚ-W-3

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawa   o ochronie przyrody.
 2. Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – w przypadku wniosku składanego przez właściciela tych urządzeń, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 83b ust. 1, pkt 2, ust.2 ustawy o ochronie przyrody.
 3. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów objętych wnioskiem (oryginał) – art. 83b ust. 1, pkt 3 ustawa o ochronie przyrody.
 4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody - w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – art. 83b ust. 1, pkt 3, ust.2 ustawy o ochronie przyrody.
 5. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości – art. 83b ust. 1, pkt 8 ustawa o ochronie przyrody.
 6. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzew i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - art. 83b ust. 1, pkt 9 lit. a ustawa  o ochronie przyrody.
 7. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania  - art. 83b ust. 1, pkt 9 lit. b ustawy o ochronie przyrody.
 8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – art. 83b ust. 1, pkt 10 ustawa o ochronie przyrody.
 9. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym  w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13  i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane – art. 83b ust. 1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody.
 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa i/lub krzewu - w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę - art. 32 i 33 § 1-4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę - art.1 ust.1 pkt 2 oraz cz.IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej,
 12. Inne załączniki dołączone przez Wnioskodawcę, które nie są wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Ostrołęki i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

NUMER KONTA:

opłata skarbowa za pełnomocnictwo:
32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Inne opłaty:

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym zezwoleniu.

NUMER KONTA:

opłaty za usunięcie drzew i krzewów: 

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie GKOŚ 9

Paweł Lik
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 378

Piotr Modzelewski
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 378

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2008 r. poz. 2096  t.j. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1614 t.j.),
 • ustawa z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz.1044 t.j.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 t.j.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700 t.j.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1600 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października  lipca 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów  (Dz. U. 2014 r.1408) ,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane