W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 24 Wpis do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność regulowana
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów [DG -W-20].
  2. Załączniki do wniosku: 

a) prawo jazdy: 
            ▪ kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A; 
            ▪ kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B; 
            ▪ kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii; 
            ▪ kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T; 
b) ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; 
c)  ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora; 
d)  zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów/kursu uzupełniającego dla instruktorów; 
e) zaświadczenie/ oświadczenie o niekaralności, potwierdzająca niekaralność za: 
            ▪ przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
            ▪ przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
            ▪ przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
            ▪  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, 
            ▪ przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia, 
            ▪ przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 
f) wyraźna fotografia (3,5cm x 4,5cm); 
g) dotychczasowa legitymacja instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień; 
h) potwierdzenie wniesienia opłaty; 
i) pełnomocnictwo  – w przypadku działania przez przedstawiciela. 

Opłata skarbowa
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł. 

inne: Za wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł. 

ewidencyjna: Nie podlega .

Miejsce złożenia dokumentów
Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 367
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 17)

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               
w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uwagi
Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki tytułem: za wpis do ewidencji instruktorów (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna 
Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 


Załączniki

DG-W-20 (2) pdf, 112 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane