W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 28 Wpisywanie, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność regulowana
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 1. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy [DG -W-25] o następującej treści:

  "Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 
  20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

  Oświadczenie powinno również zawierać:
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
  - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 2. Załączniki do wniosku:
  a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
  b) pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.
Zmiana wpisu w rejestrze.
 1. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze [DG-W-26].
 2. Załączniki do wniosku:
  a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności, 
  b) pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.
Wykreślenie wpisu z rejestru.
 1. Wniosek o wykreślenie wpisu [DG-W-27].
 2. Załączniki do wniosku:
  a) pieczątki stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów,
  b) rejestr badań technicznych w formie informatycznego nośnika danych (płyta CD).
  c) pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Opłata skarbowa
Dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł.
Rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł.

Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów nie podlega opłacie. 

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.
inne: Nie podlega
ewidencyjna: Nie podlega
Miejsce złożenia dokumentów
Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 367

czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 

wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 17)
Termin odpowiedzi
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy 
Od decyzji o odmowie wpisu oraz zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Uwagi
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2261, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223 poz. 2264).

Załączniki

DG-W-25 (2) pdf, 76 kB
DG-W-27 (2) pdf, 105 kB
DG-W-26 (2) pdf, 84 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane