Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WKT 38 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Rejestracja pojazdów

Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację pojazdu (WKT-W-1)

2. Załączniki:
- dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany)lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy,
- dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne ,

- dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana(w przypadku utraty dołącza się stosowne oświadczenie, które może być złożone na wniosku),

- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości pełnomocnika),
- potwierdzenie wniesienia opłat,
- umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu),

- dokument określający tożsamość właściciela:
a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty
b) dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany  pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego nie dotyczy:

- zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

- pojazdu wycofanego czasowo z ruchu, w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- pojazdu wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

 • za tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł.
 • za indywidualne tablice rejestracyjne samochodowe - 1.000 zł.
 • za tablice rejestracyjne do motocykla, ciągnika rolniczego oraz przyczepy - 40 zł.
 • za indywidualne tablice rejestracyjne motocyklowe - 500 zł.
 • za tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł.
 • za dowód rejestracyjny - 54 zł.
 • za znaki legalizacyjne -12,50 zł.
 • za pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
 • za nalepkę kontrolną na szybę - 18,50 zł.

Opłata ewidencyjna:

 • za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
 • za zalegalizowane tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
 • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
 • za nalepkę kontrolną - 0,50 zł.
 • za wydanie karty pojazdu - 0,50 zł.
Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220
(Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 16:30, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00)

Kontakt w sprawie WKT 38

Ewa Wójcicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 220

Aldona Mamińska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 220

Mirosława Zera
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Teresa Szewczyk
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 105 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 304

Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 105 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 304

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów. Stała rejestracja do 30 dni od dnia czasowej rejestracji. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynosić 44 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Komunikacji i Transportu) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji pojazdu.

Uwagi
 1. W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dołącza się w oryginale dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 2. W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
 3. W przypadki zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z organu, gdzie pojazd był po raz ostatni zarejestrowany, a także wyciąg z rejestru badań  technicznych prowadzonego przez SKP, określającego następny termin badania technicznego, jeśli w zaświadczeniu nie zamieszczono następnego terminu badania technicznego

Podstawa prawna:

 • Art. 72 ,73 i 74 ust.2, art. 76 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz.1260 t. j.   z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016r.  poz. 1038 t. j.  z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz. U. z 2016r. poz. 689 );
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r.   poz.681);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088 t. j. z późniejszymi zmianami );
 • Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.  z 2016r. poz. 2060 t. j.   z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r.  poz. 1827  t. j. z późniejszymi zmianami);

Załączniki

WKT-W-1(7) pdf, 35 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij