W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 19 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację pojazdu (WUK-W-2)

2. Załączniki:

- dowód własności pojazdu (faktura, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności,  prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczeni lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy,

- dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu,
- tablice rejestracyjne (brak tablic uniemożliwi rejestrację pojazdu)  ,

- dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana(w przypadku utraty dołącza się stosowne oświadczenie, które może być złożone na wniosku),

- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości pełnomocnika),
- potwierdzenie wniesienia opłat,
- umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu),

- dokument określający tożsamość właściciela:
a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty
b) dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany  pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego nie dotyczy:

- zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

- pojazdu wycofanego czasowo z ruchu, w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- pojazdu wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

  • za tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł.
  • za indywidualne tablice rejestracyjne samochodowe - 1.000 zł.
  • za tablice rejestracyjne do motocykla, ciągnika rolniczego oraz przyczepy - 40 zł.
  • za indywidualne tablice rejestracyjne motocyklowe - 500 zł.
  • za tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł.
  • za dowód rejestracyjny - 54 zł.
  • za znaki legalizacyjne -12,50 zł.
  • za pozwolenie czasowe - 13,50 zł.

Opłata ewidencyjna:

Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Uwaga !


Ważna informacja.

W okresie od 01.07.2024r. do 31.08.2024r. Urząd Miasta Ostrołęki, czynny będzie w każdy dzień roboczy w godzinach: poniedziałek 07:00 do 15:00, wtorek 07:00 do 16:00,środa 07:00 do 15:00, czwartek 07:00 do 15:00, piątek 07:00 do 14:00.

Obsługa interesantów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych :

- poniedziałek, środa, czwartek  -  7:15 - 13:45, wydawanie dowodów    rejestracyjnych  do 14:30;

- wtorek  -  7:15 - 14:45, wydawanie dowodów rejestracyjnych do 15:30;

- piątek  - 7:15 - 12:45, wydawanie dowodów rejestracyjnych do 13:30.

W każdy dzień roboczy w godzinach od 11:30 do 12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

 

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279 czynny:                                               

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.


Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294 czynny:                                                                              

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.

Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220, 224, 246, 304

Godziny przyjęć  interesantów:                                                                     rejestracja pojazdów:

• poniedziałek, środa, czwartek -  8:15 - 15:00,                                                 • wtorek -   8:15 - 16:00,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:00.

odbiór dowodów rejestracyjnych: 

• poniedziałek, środa, czwartek -   8:15 - 15:00,                                               • wtorek  -  8:15 - 16:30,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:30.

W każdy dzień roboczy w godzinach od 11:30 do 12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

Godziny pracy zgodne z BIP                                             https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Kontakt w sprawie WUK 19

Ewa Wójcicka                                                                                        Aleksandra Choroszewska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 246

Mirosława Zera
Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Angelika Szymaniak                                                                              Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 103 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 224

Julita Żebrowska                                                                                          Wioletta Miniszewska 
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 104 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11  w. 304                                                 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów. Stała rejestracja do 30 dni od dnia czasowej rejestracji. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynosić 44 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji pojazdu.

Uwagi

W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dołącza się w oryginale dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, dopuszcza się, aby w oryginale albo kopii dowodu własności pojazdu potwierdzającego nabycie prawa własności przez tego zbywcę, przed notarialnym poświadczeniem tej kopii,  informacja o cenie pojazdu została przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny.

W przypadki zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku  wyciąg z rejestru badań  technicznych prowadzonego przez SKP, określającego następny termin badania technicznego.

Zmiana od 01.01.2024r.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.        

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 t.j. ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023r. poz. 775 t.j.  ze zm.)

Załączniki

WUK-W-2(2) docx, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane