W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 19 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację pojazdu (WUK-W-2)

2. Załączniki:

- dowód własności pojazdu (faktura, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności,  prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczeni lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy,

- dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu,
- tablice rejestracyjne ,

- dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana(w przypadku utraty dołącza się stosowne oświadczenie, które może być złożone na wniosku),

- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości pełnomocnika),
- potwierdzenie wniesienia opłat,
- umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu),

- dokument określający tożsamość właściciela:
a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty
b) dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany  pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego nie dotyczy:

- zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

- pojazdu wycofanego czasowo z ruchu, w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- pojazdu wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

 • za tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł.
 • za indywidualne tablice rejestracyjne samochodowe - 1.000 zł.
 • za tablice rejestracyjne do motocykla, ciągnika rolniczego oraz przyczepy - 40 zł.
 • za indywidualne tablice rejestracyjne motocyklowe - 500 zł.
 • za tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł.
 • za dowód rejestracyjny - 54 zł.
 • za znaki legalizacyjne -12,50 zł.
 • za pozwolenie czasowe - 13,50 zł.

Opłata ewidencyjna:

 • za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
 • za zalegalizowane tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
 • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220, 224,246, 304
Przyjmowanie interesantów od 8:15 do 15:00

Kontakt w sprawie WUK 19

Ewa Wójcicka
Angelika Szymaniak
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 246

Mirosława Zera
Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 103 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 224

Julita Żebrowska 
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 104 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11  w. 304                                                 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów. Stała rejestracja do 30 dni od dnia czasowej rejestracji. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynosić 44 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji pojazdu.

Uwagi

W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dołącza się w oryginale dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, dopuszcza się, aby w oryginale albo kopii dowodu własności pojazdu potwierdzającego nabycie prawa własności przez tego zbywcę, przed notarialnym poświadczeniem tej kopii,  informacja o cenie pojazdu została przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny.

W przypadki zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku  wyciąg z rejestru badań  technicznych prowadzonego przez SKP, określającego następny termin badania technicznego.

  Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę  o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.           

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 t.j. ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021r. poz.735 t.j.  ze zm.)

Załączniki

WUK-W-2(2) docx, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane