Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

OMK 4 Profil kandydata na kierowcę

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Prawo jazdy

Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (OMK-W-1)
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T);
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada;
  5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  6. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  7. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  8. kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W tym przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie podlega.

Inne opłaty:
Nie podlega.

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 pok. 101/102, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286, 361
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30


Kontakt w sprawie OMK 4

Aleksandra Smolińska, Anna Chojnowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek, Anna Maleńka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 361

Termin odpowiedzi

Do 2 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Komunikacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
  a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
  b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo;
  2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę, natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów następuje odmowa wydania prawa jazdy w formie decyzji.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy uiścić opłatę za prawo jazdy w wysokości:
  • 100 zł - za wydanie prawa jazdy,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna.
 • Opłatę za wydanie prawa jazdy, tytułem: opłata komunikacyjna, należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do złożonego wniosku (w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Komunikacji pok. 101 lub 102).
Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).

Załączniki

OMK-W-1(1) pdf, 1.37 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij