W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 4 Profil kandydata na kierowcę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy prawo jazdy
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (WUK-W-1).
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz.100 ze zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T);
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada;
  5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  6. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  7. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  8. kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W tym przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie podlega.

Inne opłaty:
Nie podlega.

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny:
• poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 16:00, 
• wtorek – 07:30 - 17:00, 
• piątek - 07:30 - 15:00.

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny:
• poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 16:00, 
• wtorek – 07:30 - 17:00, 
• piątek - 07:30 - 15:00.

W każdy dzień roboczy w godzinach 11:30-12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

Godziny pracy zgodne z BIP:
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 pok. 101/102 i 107, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286, 361
Godziny przyjęć interesantów:
• poniedziałek, środa, czwartek - 08:15 - 15:00, 
• wtorek - 08:15 - 16:00,
• piątek - 08:15 - 14:00.
Odbiór prawa jazdy:
• poniedziałek, środa, czwartek - 08:15 - 15:00,
• wtorek - 08:15 - 16:30,
• piątek - 08:15 - 14:30.


Kontakt w sprawie WUK 4

Krystyna Gogołek
Iwona Suska
Anna Chojnowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101/102 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 286

Aleksandra Smolińska
Patrycja Piaścik
Justyna Chabudzińska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 107 (I piętro) 
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 361

 

Termin odpowiedzi

Do 2 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:  

   - ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

   - z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
  a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
  b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo;
  2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę, natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów następuje odmowa wydania prawa jazdy w formie decyzji.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy uiścić opłatę za prawo jazdy w wysokości:
  • 100 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • Opłatę za wydanie prawa jazdy, tytułem: opłata komunikacyjna, należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do złożonego wniosku (w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych pok. 101 lub 102).
Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622).

Załączniki

WUK-W-1(1) pdf, 1.37 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane