W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 20 Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność regulowana
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D [DG-W-15].
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań: 
  a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia   kierowców co najmniej od 5 lat; 
  b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
                          ▪ lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem, wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe, 
                          ▪ sala wykładowa, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć, 
                          ▪ plac manewrowy, który jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz który umożliwia wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia; 
  c) posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
      • co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy musi być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
      • pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat; 
  d) posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
      • uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań, 
      • uzyskiwania uprawnień instruktorów, 
      • szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową; 
  e) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:
      • dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia 
  w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat, 
      • jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia 
  w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz 
      • osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz
  f) posiadanie akredytacji kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy 
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
 4. Pełnomocnictwo lub prokura  – w przypadku działania przez przedstawiciela. 

Opłata skarbowa
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł. 

inne
Za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych    wymagań - 500 zł.

ewidencyjna: Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów
Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1,
07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279

czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 367
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 17)

Termin odpowiedzi
Do 30 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku, po sprawdzeniu spełnienia dodatkowych wymagań. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               
w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uwagi

Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie 
o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia. 

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki tytułem: za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę 
z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna 
Art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1546).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885).


Załączniki

DG-W-15 (2) pdf, 118 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane