Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DGK 20 Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Działalność regulowana

Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D [DGK-W-15].

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań: 

   a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat; 

   b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:

 • lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem, wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe, 
 • sala wykładowa, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
 • plac manewrowy, który jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz który umożliwia wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia; 

   c) posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:

 • co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy musi być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
 • pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat; 

d) posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

 • uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań, 

 • uzyskiwania uprawnień instruktorów, 

 •  szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową; e) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:

 • dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia 
  w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat, 
 • jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia 
  w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz 
 • osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz


f) posiadanie akredytacji kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
ze zm.).

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

4. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela. 

Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł. 

Inne opłaty:
Za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań - 500 zł.

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 228

czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 20)

Termin odpowiedzi

Do 30 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku, po sprawdzeniu spełnienia dodatkowych wymagań. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uwagi
 • Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie 
  o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia. 
 • Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki tytułem: za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę 
  z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna
 • Art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
  poz. 1000, ze zm.).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885).

Załączniki

DGK-W-15 (1) doc, 94 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij