W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

GKOŚ 26 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, ekologia, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki. (GKOS-W-20)

- oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

- oświadczenie o zapoznaniu się i spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa:

a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł

c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Nr konta 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162.

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Inne opłaty:
Nie pobiera się

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie GKOŚ 26

Jacek Mieczkowski
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 208 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 291

Termin odpowiedzi

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku owpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

Uwagi

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku należy dołączyć:
1.    dowód uiszczenia ww. opłaty skarbowej,

2.   oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

3. oświadczenie o zapoznaniu się i spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

Oświadczenie powyższe powinno zawierać także:

1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.    posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniania jego odpowiedniego stanu technicznego,

2.    utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3.    spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,

4.    zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie wniosku.

Podstawa prawna
  • art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. , poz. 122),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane