W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

GKOŚ.33 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, ekologia, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa GKOŚ-W-28,
2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
3. W przypadku działania poprzez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do
    reprezentowania wnioskodawcy,
4. Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność

Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat                      w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Ostrołęki i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

NUMER KONTA:

opłata skarbowa za pełnomocnictwo:
32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Inne opłaty:

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym zezwoleniu.

NUMER KONTA:

opłaty za usunięcie drzew i krzewów: 

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie GKOŚ 33

Paweł Lik
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 378

Piotr Modzelewski
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 378

Termin odpowiedzi

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz.1614 ze zm.) zgodnie z poniższymi zapisami artykułu:
art. 83f  ust.6 - Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

art.83F ust.8 - Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

art.83F ust.9 - W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

art. 883f ust.10 - Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 6.

art. 83F ust.11 - Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r., poz. 106,138, 650 i 1118) albo w przypadku, o którym mowa  w art. 391 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

art. 83F ust.12 -  Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz.1614 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2096),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2019 r., poz.700),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.1600 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r., poz.1408),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz.1409),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U z 2016 r., poz. 2183).

Załączniki

GKOS-W-28(2) pdf, 97 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane