W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 13 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/ rzeczy (DG-W-8) wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIKI:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76  ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności za przestępstwa w dziadzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

2) Oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76  ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (DG-A-9)

3) Oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76  ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji
(DG-A-7)

4) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem (DG-A-6) wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu) 

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (roczne sprawozdanie finansowe; w drodze odstępstwa w przypadku braku rocznego sprawozdania finansowego: gwarancja bankowa, polisa -ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, dokument umożliwiający uzyskanie kredytu)

6) Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (DG-A-8)

7) Wykaz pojazdów (DG-P-4) - zgłaszając pojazd lub zespołów pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony należy dołączyć oświadczenie  o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport (DG-A-11)

8) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia

9) Pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

ZMIANA ZEZWOLENIA

1) wniosek (DG-W-8)

2) dokumenty potwierdzające zmianę

3) dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów

WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU Z ZEZWOLENIA

1) wniosek (DG-W-8)

2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (roczne sprawozdanie finansowe; w drodze odstępstwa w przypadku braku rocznego sprawozdania finansowego: gwarancja bankowa, polisa -ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, dokument umożliwiający uzyskanie kredytu)

3) wykaz pojazdów samochodowych (DG-P-4)

4) dowód uiszczenia opłaty za dodatkowy wypis

WYDANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA

1) wniosek (DG-W-8)

2) dowód uiszczenia opłaty za wtórnik zezwolenia

AKTUALIZACJA WYKAZU POJAZDÓW

1) wniosek (DG-W-8)

2) wykaz pojazdów wycofanych z zezwolenia (DG-P-8)

3) wykaz pojazdów (DG-P-4) - zgłaszając pojazd lub zespołów pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony należy dołączyć oświadczenie  o  wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport (DG-A-11)

4) dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (roczne sprawozdanie finansowe; w drodze odstępstwa w przypadku braku rocznego sprawozdania finansowego: gwarancja bankowa, polisa - ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, dokument umożliwiający uzyskanie kredytu)

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

1) zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia (DG-P-6)

2) oryginał zezwolenia (licencji)

3) oryginały wypisów z zezwolenia (licencji)

4) opłata skarbowa w wysokości 10 zł 

Opłata skarbowa

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

inne:

1) za udzielenie zezwolenia – 1000 zł

- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego – pobiera się jedną opłatę jak

- za udzielenie zezwolenia, powiększoną o 10% tej opłaty, za każdy pojazd
za wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia  


2) za zmianę zezwolenia – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia – 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia


3) za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

4) za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadkach innych niż wyżej określone (np. zagubienie, zniszczenie) – 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

5) za przeniesienie uprawnień w razie:

- śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, a w szczególności spółki jawnej lub komandytowej
- połączenia, podziału, przekształcenia albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie - 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia


6) za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

7) za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

ewidencyjna

Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesantów
Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 765 42 79
czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00, wtorek w godz. 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00

Wydział Działalności Gospodarczej
Plac gen. Józefa Bema 7A, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 765 42 28
czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00, wtorek w godz. 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00

Kontakt w sprawie DG 13

Marzena Biwald
Pl. gen. Józefa Bema 7A
tel. (29) 765 42 28

Wiktoria Kulasińska
Pl. gen. Józefa Bema 7A
tel. (29) 765 42 28

Termin odpowiedzi

Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1) Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem  o zmianę treści zezwolenia.
2) Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego (na całość taboru) i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3) Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową 

· posiadania wypisów z zezwolenia lub z tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

· wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4) Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. 
5) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z dnia 14 listopada 2009 r.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                        (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)                   

Wzory wniosków:

· Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/ zmianę zezwolenia/ wydanie dodatkowego wypisu/ wydanie wtórnika zezwolenia/ aktualizację wykazu pojazdów DG-W-8(4)

· Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem DG-A-6(4)

· Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną DG-A-8(4)

· Oświadczenie o niekaralności DG-A-9(4)

· Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  DG-A-7(4)

· Wykaz pojazdów DG-P-4(4)

· Wykaz pojazdów wycofanych z zezwolenia DG-P-8(1)

· Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia DG-P-6(1)

· Oświadczenie dot. pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony DG-  A-11(1)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane