Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DGK 13 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (DGK-W-8)
 2. Załączniki do wniosku:
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (DGK-A-6) wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo
  • oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki , o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (DGK-A-7) wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości:
  a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zdolności finansowej należy złożyć jedną z trzech nw. form:
 1. roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie
 2.  gwarancja bankowa – oryginał
 3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie
Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.
 •  oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (DGK-A-8)
 • oświadczenie dotyczące kierowców (DGK-A-10)
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziadzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem
 • oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem (DGK-A-9)
 • wykaz pojazdów samochodowych (DGK-P-4)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów
  Opłaty

  Opłata skarbowa:
  Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

  Inne opłaty:

  1) za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
  • 1000 zł
  • opłatę powiększa się o 10% ww. opłaty za każdy zgłoszony pojazd
  2) za wydanie wypisu – 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

  Opłata ewidencyjna:
  Nie podlega

  Miejsce złożenia wniosku

  Punkt Obsługi Interesantów
  pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
  tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
  czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
  we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

  Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu (parter, pokój 17)
  pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
  tel. (+48 29) 764 68 11 w. 367
  czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  Kontakt w sprawie DGK 13

  Marzena Biwald
  pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, pokój 17 (parter)
  tel. +48 (29) 765 43 67

  Termin odpowiedzi

  Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub w Wydziale Działalności Gospodarczej Kultury i Sportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

  Uwagi
  1. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport ma być wykonywany (DGK-P-4)
  2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który wydał zezwolenie, zmiany danych o których mowa w art. 14 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
  3. Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego (na całość taboru) i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  4. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  5. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. 
  6. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 t.j. ze zm.)
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j. ze zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.)

Załączniki

DGK-A-6(1) doc, 41 kB metryczka
DGK-A-7(1) doc, 39 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij