W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WB 4 Pozwolenie na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Budownictwa

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (WB-W-16).
 2. W przypadku wielu inwestorów, pełnomocników lub kilku działek informacja uzupełniająca (WB-P-4).
 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w postaci papierowej w 3 egzemplarzach lub w postaci elektronicznej.
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (WB-A-1).
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.
 7. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 8. W przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
 9. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę.
 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 11. Dowód opłaty skarbowej.
Opłaty

Opłata skarbowa:
- od decyzji:
1) Za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna : za każdy m2 powierzchni użytkowej 1zł, nie więcej niż – 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym -14 zł
c) innego budynku - 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
h) innych budowli - 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek określonych w pkt.1

Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne). Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

- od pełnomocnictwa – 17 zł

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: zgodnie z informacją podaną na stronie
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/2/3/dane-podstawowe

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: zgodnie z informacją podaną na stronie
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/2/3/dane-podstawowe

Aplikacja rządowa: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 

Kontakt w sprawie WB 4

Katarzyna Peczyńska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 216 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

Edyta Strzałkowska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 214 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 298

Anita Doda
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 216 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

Termin odpowiedzi
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna
 • Art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
  (t.j.Dz.U.2023.682 ze zmianami).
 • Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zmianami).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U.2022.2142 ze zmianami).

Załączniki

WB-P-4(4) pdf, 85 kB
WB-W-16(6) WB-W-, 148 kB
WB-A-1 pdf, 108 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane