Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

SSO 1 Wydanie dowodu osobistego.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dowód osobisty

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w siedzibie dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej (SSO-W-1) - należy wydrukować dwustronnie w formacie A4
  lub
  w wersji elektronicznej - odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym lub  podpisem zaufanym.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport. W przypadku braku dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, książeczka wojskowa, legitymacja ubezpieczeniowa). Osoby, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Do wniosku załącza się: jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,      z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.                 

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej       w RP.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składnego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x  633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35mm ' 45 mm, spełniającą wymogi o których mowa wyżej.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokoje 10, 11 (parter)
07-400 Ostrołęka
Tel. (+48 29) 765 42 40 ; 765 42 73

Godziny przejęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 815 - 1530,  we wtorek 815- 1630

Kontakt w sprawie SSO 1

Małgorzata Michałowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 11 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 40

Barbara Olender
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 11 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 40

Teresa Bałon
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 10 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 73

Anna Dziełak
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 10 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 73


Termin odpowiedzi

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu lub o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

WAŻNE INFORMACJE:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,składanie podpisu osobistego, potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

 1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 2. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, nie dotyczy to osób które nie ukończyły 5 roku życia.
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych – w przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Odbiór dowodu osobistego.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek:

 • posiadacz dowodu osobistego ustala w siedzibie organu gminy kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego,

 • organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod (PUK) umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,

 • W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu (PUK), o którym mowa wyżej organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny -nie wymagana obecności tej osoby przy odbiorze dowodu osobistego, a osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic,  albo kurator - wymagana obecność tej osoby.

Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu pobytu osoby w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody.
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Posiadacz dowodu osobistego ustala kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz odbiera kod (PUK) umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego.Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Uwaga:

 • osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru), o ile nie została zgłoszona jego utrata,
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • unieważnienia certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie, oraz z danymi do składania podpisu,
 • wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 • przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego".

  Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu SSO P-(20)  zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych” osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika i okazuje się  potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Uwaga: Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych.

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie gdzie jest jego dowód osobisty), dokonuje zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia.


Zgłoszenie zawieszenia składa:

 • Posiadacz dowodu osobistego – mający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • rodzic, opiekun prawny lub kurator - w imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

Zgłoszenia zawieszenie dokonuje się :

 1. osobiście SSO- P-18  w siedzibie dowolnego organu gminy.
 2.  w formie dokumentu elektronicznego,
 3.  przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów SSO-P-19 w dowodzie osobistym:
W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia.
Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia – certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 • Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego SSO-P-17. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.

W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa faktu tego nie należy już zgłaszać do Organu Gminy.

 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.- w tym przypadku zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.
 • Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.653, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020.31),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j.Dz.U.2019 r. poz 400).
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. 2018.2096, ze zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018.1000, ze zm. ).

Załączniki

SSO-P-18(1) pdf, 632 kB metryczka
SSO-P-19(1) pdf, 635 kB metryczka
SSO-W-1(2) pdf, 272 kB metryczka
SSO-P-20(1) pdf, 207 kB metryczka
SSO-P-17(2) pdf, 163 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij