Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Bożena Szymańska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew.252


Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych oraz spraw związanych z tworzeniem mieszkaniowego zasobu miasta, a w szczególności:

 1. prowadzenie całości działań na rzecz utrzymania należytego stanu sanitarno- porządkowego miasta oraz nadzorowanie jednostek i instytucji odpowiedzialnych za ten stan,
 2. nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych,
 3. nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci oświetlenia ulicznego,
 4. nadzór nad utrzymaniem i zarządzanie cmentarzem miejskim,
 5. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i pielęgnacją istniejących terenów zieleni  oraz tworzeniem nowych terenów zieleni miejskiej,
 6. nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 7. przygotowywanie projektów decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 8. przygotowywanie akcji „Sprzątanie świata”,
 9. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 10. utrzymanie czystości i porządku (w tym utrzymanie zimowe) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz które są położone na jego obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
 11. nadzór nad remontami i utrzymaniem wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz położonych na jego obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
 12. nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich, w tym egzekwowanie przestrzegania warunków wynikających z regulaminu targowisk oraz zawartych umów w zakresie urządzania i funkcjonowania targowisk,
 13. współdziałanie z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie koordynacji działalności miejskich służb komunalnych w warunkach klęsk żywiołowych  i współdziałanie z jednostkami w zakresie usuwania awarii technicznych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,
 15. współdziałanie z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie dokonywania okresowych przeglądów wałów przeciwpowodziowych,
 16. współpraca w zagospodarowywaniu terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych, szkół  i przedszkoli,
 17. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich placów zabaw,
 18. nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,
 19. prowadzenie ewidencji żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w Ostrołęce,
 20. koordynacja ”Akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem,
 21. nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
 22. nadzór nad rejestracją psów,
 23. przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 24. przygotowywanie projektów zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów,
 25. ustalanie linii brzegowej dla gruntów pokrytych wodami,
 26. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 27. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,
 28. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do utrzymania środowiska we właściwym stanie,
 29. przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego  do środowiska,
 30. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 31. nakładanie na jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność powodującą wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu,
 32. zobowiązywanie inwestora, a także właściciela, zarządcy lub posiadacza obiektu budowlanego albo zespołu obiektów do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 33. przyznawanie odszkodowań dla właścicieli w przypadku gdy woda płynąca, stanowiąca własność Państwa zajmie trwale naturalny grunt nie stanowiący własności Państwa,
 34. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o przyjmowanych wnioskach  i wydawanych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 35. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 36. rozstrzyganie sporów powstałych w związku z pozwoleniami wodno-prawnymi,
 37. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i ich związków,
 38. przygotowywanie projektów pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
 39. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 40. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 41. nakładanie obowiązków wynikających z planów urządzania lasów,
 42. przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrola ich realizacji oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
 43. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajoznawczych,
 44. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych,
 45. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 46. prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
 47. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
 48. przygotowywanie projektów pozwoleń:
  1. zintegrowanych,
  2. na wytwarzanie odpadów,
 49. przygotowywanie projektów zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 50. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących usuniecie odpadów z miejsc nieprzystosowanych do ich składowania lub magazynowania,
 51. przygotowywanie projektów decyzji na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
 52. nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo -Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 53. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Promocji Miasta, Kultury i Sportu oraz Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
 54. przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 55. współpraca z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w zakresie opracowywania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 56. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
 57. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i usuwaniem materiałów zawierających azbest użytkowanych przez osoby fizyczne,
 58. realizacja i przestrzeganie zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
 59. realizacja i przestrzeganie przepisów wynikających z uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki oraz innych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 60. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 61. przekazywanie marszałkowi województwa, wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
 62. przygotowywanie projektów uchwał rady dotyczących prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
 63. nadzór nad jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami komunalnymi  w zakresie:
  1. przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenia ewidencji właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Ostrołęce oraz ewidencji nieruchomości niezamieszkałych,
 64. akceptacja przygotowywanych materiałów do przetargu na wybór przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 65. akceptacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych opracowywanych przez jednostkę zarządzającą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 66. rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 67. nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 68. organizowanie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 69. organizowanie na poszczególnych osiedlach punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (poprzez ustawienie specjalistycznych pojemników),
 70. weryfikacja kwartalnych sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców  odbierających nieczystości ciekłe z terenu miast,
 71. przyjmowanie i weryfikacja kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 72. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 73. przygotowywanie wspólnie z jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami komunalnymi rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniającej:
  1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  4. liczbę mieszkańców,
  5. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta,
  6. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu miasta,
 74. rozliczanie rekompensaty z jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową wykonawczą,
 75. prowadzenie postępowania w zakresie nakładania kar pieniężnych w stosunku do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie realizują zadań określonych w art. 9x ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 76. nadzór nad funkcjonowaniem i eksploatacją składowiska odpadów komunalnych,
 77. przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii przemysłowej i sposobie zagospodarowania tych odpadów,
 78. przygotowywanie i aktualizacja programów ochrony środowiska,
 79. 79)    przygotowywanie informacji o realizacji programów ochrony środowiska,
 80. współdziałanie z Wydziałem Inwestycji Miejskich w zakresie zwiększania posiadanej bazy lokalowej w ramach budowy budynków mieszkalnych i socjalnych,
 81. koordynacja zadań z zakresu bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji budynków  i mieszkań oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń,
 82. zwiększanie posiadanej bazy lokalowej w wyniku adaptacji strychów, poddaszy, pralni, suszarni i innych pomieszczeń nadających się na cele mieszkalne,
 83. koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym miasta,  w tym lokalami socjalnymi,
 84. reprezentowanie miasta, jako właściciela zasobu mieszkaniowego miasta, na podstawie upoważnienia prezydenta, na zebraniach „Wspólnot Mieszkaniowych”,
 85. rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność miasta, w tym kierowanie do zawarcia umów najmu,
 86. opracowywanie planów i programów dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij