Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Oświaty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Anna Gocłowska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw zapewniających możliwość realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności:

 1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych poprzez:
  1. przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji jednostek oświatowych,
  2. ustalanie organizacji indywidualnego nauczania,
  3. przygotowywanie opinii dotyczących wniosków dyrektorów w sprawach powierzania i odwoływania ze stanowisk wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych,
  4. koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem do archiwum zakładowego urzędu dokumentacji zlikwidowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 2. zapewnianie warunków działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,  w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki poprzez monitorowanie potrzeb remontowych, inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych,
 3. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez:
  1. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
  2. prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji w przypadkach niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością prowadzonych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, a w szczególności:
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
  2. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy,
  3. prowadzenia czynności związanych z okresowymi ocenami dyrektorów w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 5. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej poprzez:
  1. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
  2. przygotowywanie projektów zarządzeń prezydenta w przedmiotowym zakresie,
 6. realizowanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, a w szczególności:
  1. organizowanie postępowań egzaminacyjnych,
  2. przygotowywanie decyzji związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego,
  3. prowadzenie rejestru złożonych wniosków oraz wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu,
  4. wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 7. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta, w szczególności w sprawach:
  1. wynagradzania nauczycieli,
  2. tworzenia zmian organizacyjnych i likwidacji jednostek oświatowych oraz nadawania statutów nowoutworzonym jednostkom oświatowym,
  3. ustalania i zmian granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  5. ustalania sieci prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich mieszkańców miasta do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na terenie kraju,
 9. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół specjalnych prowadzonych przez miasto oraz współdziałanie z innymi powiatami w tym zakresie,
 10. przygotowywanie projektów podziału środków finansowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz sprawozdań z ich wykorzystania,
 11. opracowywanie wniosków o nagrody, medale i odznaczenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród specjalnych,
 13. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie:
  1. realizacji programów miejskich i rządowych,
  2. organizacji miejskich konkursów, imprez i uroczystości,
  3. udziału młodzieży w wymianie międzynarodowej,
 14. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej poprzez:
  1. prowadzenie rejestru upoważnień dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz ich wydawanie, przedłużanie i cofanie,
  2. weryfikowanie danych przekazywanych przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej,
  3. sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto oraz inne podmioty,
  4. generowanie zbiorów danych dla potrzeb miasta ,
 15. realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu miasta w zakresie oświaty poprzez:
  1. przygotowywanie propozycji założeń do projektu budżetu miasta,
  2. przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków wydziału,
  3. weryfikowanie materiałów planistycznych oraz projektów planów finansowych,
 16. realizowanie zadań związanych z wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty poprzez:
  1. weryfikowanie planów finansowych,
  2. opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto,
  3. dysponowanie środkami ujętymi w planie wydatków wydziału,
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz innych źródeł,
 17. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników poprzez:
  1. rozpatrywanie wniosków pracodawców o dofinansowanie,
  2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o udzieleniu lub o odmowie dofinansowania,
  3. zbieranie danych i szacowanie potrzeb finansowych niezbędnych na realizację zadań,
 18. weryfikowanie i monitorowanie średnich wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,
 19. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście, w tym  o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, prowadzonych przez miasto,
 20. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 21. przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
 22. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych przez osoby fizyczne  lub osoby prawne inne niż miasto,
 23. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji,
 24. sporządzanie informacji półrocznej i rocznej o wykonaniu wydatków przez szkoły  i placówki niepubliczne,
 25. wydawanie zaświadczeń o wpisie lub przygotowywanie projektów decyzji o odmowie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
 26. udzielanie dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
 27. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację projektów dotyczących edukacji poprzez:
  1. koordynowanie działań, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania projektów oświatowych,
  2. analizę zasadności i efektywności partycypacji miasta w projektach edukacyjnych,
  3. rozliczanie i nadzorowanie realizacji projektów w obszarze edukacji,
 28. monitorowanie funkcjonowania jednostek oświatowych miasta poprzez system wspomagania zarządzania oświatą, a w szczególności:
  1. koordynacja funkcjonowania systemu,
  2. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie nadzoru nad działaniem systemu,
  3. raportowanie funkcjonowania placówek oświatowych poprzez efektywne wykorzystanie narzędzi systemu,
  4. zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy miastem, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami w zakresie edukacji na terenie miasta z wykorzystaniem narzędzi systemu,
 29. współpraca z działającymi na terenie miasta związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
 30. koordynacja działań w zakresie planowania i zarządzania jednostkami oświatowymi działającymi na terenie miasta, poprzez:
  1. tworzenie planów i dokumentów strategicznych,
  2. prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych,
  3. ustalanie zawodów i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
 31. prowadzenie spraw dotyczących organizacji dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół/placówek oświatowych,
 32. zawieranie i realizacja porozumień miasta z organami administracji samorządowej,
 33. koordynacja działań w zakresie realizacji strategii oświatowej.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Oświaty

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij