Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Oświaty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Anna Gocłowska, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do  właściwości Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw zapewniających możliwość realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych poprzez:
a) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji jednostek oświatowych,
b) ustalanie organizacji indywidualnego nauczania,
c) przygotowywanie opinii dotyczących wniosków dyrektorów w sprawach powierzania i odwoływania ze stanowisk wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych
w jednostkach oświatowych,
d) koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem do archiwum zakładowego urzędu dokumentacji zlikwidowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
2) zapewnianie warunków działania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki poprzez monitorowanie potrzeb remontowych, inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych,
3) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez:
a) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
b) prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji w przypadkach niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością prowadzonych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, a w szczególności:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
b) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy,
c) prowadzenia czynności związanych z okresowymi ocenami dyrektorów w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
5) prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej poprzez:
a) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
b) przygotowywanie projektów zarządzeń prezydenta w przedmiotowym zakresie,
6) realizowanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, a w szczególności:
a) organizowanie postępowań egzaminacyjnych,
b) przygotowywanie decyzji związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego,
c) prowadzenie rejestru złożonych wniosków oraz wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu,
d) wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
7) przygotowywanie projektów uchwał rady miasta, w szczególności w sprawach:
a) wynagradzania nauczycieli,
b) tworzenia zmian organizacyjnych i likwidacji jednostek oświatowych oraz nadawania statutów nowoutworzonym jednostkom oświatowym,
c) ustalania i zmian granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,
d) ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
e) ustalania sieci prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
8) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich mieszkańców miasta do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na terenie kraju,
9) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół specjalnych prowadzonych przez miasto oraz współdziałanie z innymi powiatami w tym zakresie,
10) przygotowywanie projektów podziału środków finansowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz sprawozdań z ich wykorzystania,
11) opracowywanie wniosków o nagrody, medale i odznaczenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród specjalnych,
13) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie:
a) realizacji programów miejskich i rządowych,
b) organizacji miejskich konkursów, imprez i uroczystości,
c) udziału młodzieży w wymianie międzynarodowej,
14) realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej poprzez:
a) prowadzenie rejestru upoważnień dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz ich wydawanie, przedłużanie i cofanie,
b) weryfikowanie danych przekazywanych przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej,
c) sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto oraz inne podmioty,
d) generowanie zbiorów danych dla potrzeb miasta ,
15) realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu miasta w zakresie oświaty poprzez:
a) przygotowywanie propozycji założeń do projektu budżetu miasta,
b) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków wydziału,
c) weryfikowanie materiałów planistycznych oraz projektów planów finansowych,
16) realizowanie zadań związanych z wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty poprzez:
a) weryfikowanie planów finansowych,
b) opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto,
c) dysponowanie środkami ujętymi w planie wydatków wydziału,
d) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz innych źródeł,
17) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników poprzez:
a) rozpatrywanie wniosków pracodawców o dofinansowanie,
b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o udzieleniu lub o odmowie dofinansowania,
c) zbieranie danych i szacowanie potrzeb finansowych niezbędnych na realizację zadań,
18) weryfikowanie i monitorowanie średnich wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,
19) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście, w tym
o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, prowadzonych przez miasto,
20) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
21) przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
22) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż miasto,
23) przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji,
24) sporządzanie informacji półrocznej i rocznej o wykonaniu wydatków przez szkoły
i placówki niepubliczne,
25) wydawanie zaświadczeń o wpisie lub przygotowywanie projektów decyzji o odmowie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
26) udzielanie dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
27) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację projektów dotyczących edukacji poprzez:
a) koordynowanie działań, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania projektów oświatowych,
b) analizę zasadności i efektywności partycypacji miasta w projektach edukacyjnych,
c) rozliczanie i nadzorowanie realizacji projektów w obszarze edukacji,
28) monitorowanie funkcjonowania jednostek oświatowych miasta poprzez system wspomagania zarządzania oświatą, a w szczególności:
a) koordynacja funkcjonowania systemu,
b) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie nadzoru nad działaniem systemu,
c) raportowanie funkcjonowania placówek oświatowych poprzez efektywne wykorzystanie narzędzi systemu,
d) zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy miastem, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami w zakresie edukacji na terenie miasta z wykorzystaniem narzędzi systemu,
29) współpraca z działającymi na terenie miasta związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
30) koordynacja działań w zakresie planowania i zarządzania jednostkami oświatowymi działającymi na terenie miasta, poprzez:
a) tworzenie planów i dokumentów strategicznych,
b) prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych,
c) ustalanie zawodów i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
31) prowadzenie spraw dotyczących organizacji dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół/placówek oświatowych,
32) zawieranie i realizacja porozumień miasta z organami administracji samorządowej,
33) koordynacja działań w zakresie realizacji strategii oświatowej,
34) współpraca ze szkołami wyższymi na rzecz realizacji programów wspierających jakościowy rozwój szkół i przedszkoli.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Oświaty

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij