W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Kontakt:

Sylwia Piątek-Wołosz   -   Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 377

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki należy prowadzenie spraw związanych z   kulturą, sportem, turystyką, budżetem obywatelskim oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz wykonywanie zadań związanych z promocją miasta,  a w szczególności:

1)opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,

2)prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury,

3)nadzór nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest miasto oraz współpraca z tymi instytucjami, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi 
i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych,

4)przygotowywanie materiałów okolicznościowych (dyplomy, zaproszenia itp.) we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu,

5)przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie miasta od podmiotów prowadzących działalność kulturalną poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy,

6)organizacja (we współpracy z Wydziałem Obsługi Prezydenta i Rady Miasta) na terenie miasta obchodów świąt narodowych i rocznic,

7)realizacja działań związanych z organizacją na terenie miasta imprez pod patronatem Prezydenta oraz ważnych spotkań z udziałem władz miasta,

8)prowadzenie prac związanych z prezentowaniem i promowaniem miasta na targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

9)planowanie rozwoju kontaktów zagranicznych miasta oraz koordynacja działań miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie,

10)realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach zawartych umów oraz w zakresie rozwijania współpracy zagranicznej,

11)obsługa organizacyjna (we współpracy z  Wydziałem Obsługi Urzędu 
i Mieszkańców oraz Wydziałem Obsługi Prezydenta i Rady Miasta) wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości zagranicznych,

12)współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie nowych partnerów,

13)przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o mieście,

14)tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,

15) inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej 
i kulturalnej,

16)prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne, w tym czynności zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego oraz prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Ostrołęki, 

17)nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury fizycznej,

18)koordynowanie imprez sportowych i kulturalnych,

19)rozpatrywanie wniosków o przyznane stypendiów, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sztuki,

20)koordynowanie działań Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki, a w szczególności:

a)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

b)przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy,

c)przyjmowanie i analiza ofert składanych przez organizacje pozarządowe, 
z zakresu działania wydziału, przygotowywanie umów zawieranych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz nadzór i kontrola (pod względem merytorycznym) umów zawartych pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów opisanych w umowach,

d)przygotowywanie rocznych sprawozdań ze współpracy organizacji pozarządowych z miastem, z zakresu działania wydziału,

e)przygotowywanie i organizowanie debat publicznych, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i organizacja bezpłatnych szkoleń oraz udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe,

f)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i stanowiskami samodzielnymi oraz  jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, 

g)współpraca z organami osiedli,

21)sprawowanie nadzoru nad  działalnością stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie miasta (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego), w zakresie ustalonym ustawą Prawo o stowarzyszeniach, 

22)prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Ostrołęki, 

23)nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,

24)prowadzenie ewidencji żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w Ostrołęce,

25)prowadzenie spraw dotyczących budżetu obywatelskiego,

26)nadzór nad prowadzeniem Kroniki Miasta Ostrołęki,

27)organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Przewodniczącego Rady,

28)informowanie o problematyce spraw rozpatrywanych przez organy miasta w zakresie wynikającym ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami gospodarczymi,

29)podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy organów miasta,

30)prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej, radiowej i informowanie Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady o publikacjach krytycznych oraz ustosunkowywanie się do tej krytyki,

31)reagowanie, zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,

32)opracowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,

33)analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych miasta,

34)prowadzenie strony internetowej oraz portali społecznościowych Urzędu,

35)autoryzacja materiałów informacyjno-promocyjnych jednostek podległych przed publikacją na stronach internetowych i portalach społecznościowych, 

36)organizacja współpracy Prezydenta z parlamentarzystami, partiami politycznymi  i związkami zawodowymi,

37)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki zagranicznej oraz promocji miasta,

38)inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją miasta we współpracy z komórkami Urzędu i instytucjami zewnętrznymi, 

39)prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

40)realizacja programu Ostrołęcka Karta Mieszkańca.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Referatu Kultury, Sportu i Turystyki

 

KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE W REFERACIE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI:

Wobec użytkowników Fanpage na Facebooku

Wobec osób biorących udział w programie Rowerowa Stolica Polski

Wobec właścicieli wód i gruntów przylegających do kąpieliska

Wobec osób składających zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Wobec osób kontaktujących się w sprawie rezerwacji obiektów sportowych

Wobec osób zgłaszających świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie

Wobec osób zgłaszających zamiar zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wobec osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej

Wobec osób wnioskujących o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych

Wobec osób składających wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmianę danych w ewidencji

Wobec osób biorących udział w konsultacjach społecznych w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane