W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Kontakt:

Sylwia Piątek-Wołosz   -   Zastępca Dyrektora ds. kultury, sportu
i organizacyjnych

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 203

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki należy prowadzenie spraw związanych z kulturą, sportem, turystyką, budżetem obywatelskim oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz wykonywanie zadań związanych z promocją miasta, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
2) prowadzenie ewidencji miejskich instytucji kultury,
3) nadzór nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest miasto oraz
współpraca z tymi instytucjami, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi
i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych,
4) przygotowywanie materiałów okolicznościowych (dyplomy, zaproszenia itp.) we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu,
5) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych
odbywających się na terenie miasta od podmiotów prowadzących działalność
kulturalną poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy,
6) organizacja (we współpracy Biurem Rady Miasta) na terenie miasta obchodów świąt narodowych i rocznic,
7) realizacja działań związanych z organizacją na terenie miasta imprez pod patronatem Prezydenta oraz ważnych spotkań z udziałem władz miasta,
8) prowadzenie prac związanych z prezentowaniem i promowaniem miasta na targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
9) planowanie rozwoju kontaktów zagranicznych miasta oraz koordynacja działań miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
10) realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach zawartych umów oraz w zakresie rozwijania współpracy zagranicznej,
11) obsługa organizacyjna (we współpracy z Wydziałem Obsługi Urzędu
i Mieszkańców) wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości
zagranicznych,
12) współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie nowych partnerów,
13) przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o mieście,
14) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
15) inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej
i kulturalnej,
16) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
17) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
18) nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury fizycznej,
19) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
20) nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej posiadającymi siedzibę w mieście,
21) koordynowanie imprez sportowych i kulturalnych,
22) rozpatrywanie wniosków o przyznane stypendiów, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
23) koordynowanie działań urzędu w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami z zakresu kultury, sportu i turystyki, a w szczególności:
a) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy,
b) przyjmowanie i analiza ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
z zakresu działania referatu, przygotowywanie umów zawieranych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz nadzór i kontrola (pod względem merytorycznym) umów zawartych pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów opisanych w umowach,
c) przygotowywanie rocznych sprawozdań ze współpracy organizacji
pozarządowych z miastem, z zakresu działania referatu,
d) przygotowywanie i organizowanie debat publicznych, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i organizacja bezpłatnych szkoleń oraz udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
e) współpraca z wydziałami, biurami i referatami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
f) współpraca z organami osiedli,
g) współpraca z Biurem Ewidencji Ludności w zakresie obsługi stowarzyszeń,
24) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie ustalonym ustawą Prawo o stowarzyszeniach,
25) nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,
26) prowadzenie ewidencji żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w Ostrołęce,
27) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony, konserwacji i restauracji zabytków i dóbr kultury oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
28) prowadzenie spraw dotyczących budżetu obywatelskiego,
29) nadzór nad prowadzeniem Kroniki Miasta Ostrołęki,
30) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i przewodniczącego Rady,
31) informowanie o problematyce spraw rozpatrywanych przez organy miasta w zakresie wynikającym ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi,
32) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy organów miasta,
33) prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej, radiowej i informowanie Prezydenta oraz przewodniczącego rady o publikacjach krytycznych oraz ustosunkowywanie się do tej krytyki,
34) reagowanie, zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,
35) opracowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,
36) analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych miasta,
37) prowadzenie strony internetowej oraz portali społecznościowych urzędu,
38) autoryzacja materiałów informacyjno-promocyjnych jednostek podległych przed publikacją na stronach internetowych i portalach społecznościowych,
39) organizacja współpracy Prezydenta z parlamentarzystami, partiami politycznymi i związkami zawodowymi,
40) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki zagranicznej oraz promocji miasta,
41) inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją miasta we współpracy z komórkami urzędu i instytucjami zewnętrznymi.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Referatu Kultury, Sportu i Turystyki

 

KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE W REFERACIE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI:

Wobec osób biorących udział w programie Rowerowa Stolica Polski

Wobec właścicieli wód i gruntów przylegających do kąpieliska

Wobec osób składających zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Wobec osób kontaktujących się w sprawie rezerwacji obiektów sportowych

Wobec osób zgłaszających świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie

Wobec osób zgłaszających zamiar zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wobec osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej

Wobec osób wnioskujących o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych

Wobec osób składających wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmianę danych w ewidencji

Wobec osób biorących udział w konsultacjach społecznych w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane