W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

BZK 1 Zgromadzenia publiczne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

Wymagane dokumenty
Zawiadomienie (BZK-P-1) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:
 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim,a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja- jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
  Zgoda stanowi załącznikOświadczenie przewodniczącego zgromadzenia .
 • zdjęcie organizatora albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 42 79
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektroniczną skrzynkę podawczą : www.epuap.gov.pl – WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kontakt w sprawie BZK 1

Wiesława Reguła
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój nr 16 ( I piętro)
tel. (+48 29) 765 43 83

Termin odpowiedzi

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed datą zgromadzenia.
W przypadku gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia gdy:

 1. jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych,
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,

organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin
przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Sąd Okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego, informując organizatora i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
Sąd Okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji
o rozwiązaniu zgromadzenia do Sądu Okręgowego w Ostrołęce w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Uwagi
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które chociażby częściowo miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień ( data,godzina, minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
 • przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu zgromadzenia,
 • zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
 • przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
 • bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,
 • będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
 • nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,
 • wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY :
https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/154/zgromadzenia-publiczne


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz.631)

Załączniki

BZK-P-1 pdf, 349 kB
BZK-P-2 pdf, 195 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane